RESEARCH PAPER
Municipal wastes compost moistness influence on organic matter transformation and humic acid composition
,
 
 
 
More details
Hide details
1
Institute of Soil Science and Agricultural Environmental Protection, Agricultural University, ul. Grunwaldzka 53, 50-357 Wrocław, Poland
 
 
Publication date: 2021-03-03
 
 
Acta Agroph. 2002, (70), 117–126
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Determination of municipal wastes (raw compost from a "Dano" system compost processing line) moistness influence on organic matter transformation and elemental composition of humic acids at various compost maturity stages was the study objective. The composting was carried out over a period of 188 days in the following conditions: variant A - composting on a prism with a 50% weight humidity (w/w) at the aeration day (with fluctuations of 44.0-52.0%); variant B – composting in an open-work container (1000 l) with a 50% w/w at the aeration day (with fluctuations of 46.2-53.4%); variant C - composting in an open-work container (1000 l) with a humidity o f 60% w/w (with fluctuations of 46.9-60%). The study showed that higher moistness of composting municipal wastes (variant C) limited mineralization and humification of organic matter and did not provide the sanitary safety of composts. The organic matter transformation in such a moistness conditions led to formation of the specific humic compounds with an excess of the humic acids over the fulvic acids. However the particles of humic acids indicated low level of aromatization and possessed considerable amount of weakly oxidized peripheral groups. The raw compost fast transformation from municipal wastes into the mature product was most favored by the conditions of composting on a prism with a 50% weight humidity (w/w), providing better oxygen access.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ uwilgotnienia kompostowanych odpadów miejskich na transformację materii organicznej i skład elementarny kwasów huminowych
odpady miejskie, uwilgotnienie, kompostowanie, materia organiczna
Celem pracy było poznanie wpływu uwilgotnienia odpadów miejskich na transformację materii organicznej i skład elementarny kwasów huminowych w różnych fazach dojrzałości kompostu. Kompostowanie prowadzono przez okres 188 dni w następujących warunkach: wariant A - pryzma na folii przy 50% wilgotności wagowej (w/w) w dniu napowietrzania z wahaniami 40-52,4%, wariant B - pojemnik ażurowy, pojemność około 1000 l przy 50% w/w w dniu napowietrzania z wahaniami 46,2-53,4%, wariant C - pojemnik ażurowy, pojemność 1000 l, wilgotność kompostowanej masy 60% w/w z wahaniami 46,9-60%. Badania wykazały, że wyższa wilgotność kompostowanych odpadów miejskich (wariant C) ograniczała mineralizację i humifikację materii organicznej i nie zapewniała bezpieczeństwa sanitarnego kompostów. Transformacja materii organicznej w tych warunkach wilgotnościowych prowadziła do powstawania swoistych związków próchnicznych o przewadze kwasów huminowych nad fulwowymi. Drobiny kwasów huminowych wykazywały jednak niski stopień aromatyzacji oraz charakteryzowały się znaczną ilością słabo utlenialnych grup peryferyjnych. Szybkiej przemianie surowego kompostu z odpadów miejskich w dojrzały produkt, najbardziej sprzyjały warunki kompostowania na pryzmie przy uwilgotnieniu 50% w/w zapewniające lepszy dostęp tlenu.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125