RESEARCH PAPER
An attempt at composting feather waste using fungi inokulum
III. Evaluation of the phytosanitary condition
 
More details
Hide details
1
Department of Agricultural Microbiology, Mycological Laboratory, Academy of Agriculture, ul. Leszczyńskiego 7, 20-069 Lublin, Poland
 
 
Publication date: 2020-11-16
 
 
Acta Agroph. 2002, (73), 199-212
 
KEYWORDS
ABSTRACT
he present study is the third part of the recognition study on the influence of appropriately selected inoculum on the course of the bioutilization of chicken feathers with pine bark. Due to fungal dominance in the composting process, the subject of the present study was the evaluation of the biocenotic composition of these microorganisms. Special attention was paid to the quantitative ratio between phytopathogenic and antagonistic fungi. The mycological analysis carried out showed that microorganisms of the inoculum (keratinolytic and ligninolytic strains of fungi) did not exert any visible influence on the formation of interactions of composting fungi communities of these micromycetes consisted of species originating from feathers (keratinolytic fungi) and bark (polyphages and cellulolytic fungi). The physiological groups selected inhabited composted materials in the following sequence: keratinolytic fungi, cellulolytic fungi, polyphages. In the group of non-keratinolytic fungi, (polyphages and cellulolytic fungi), populatons of antagonistic saprophytes: Glicladium virens, Trichoderma viride, Paeciliomyces spp. related to bark, were distinguished by the high frequency of their occurrence. Development of fungi which were potentially phytopathogenic and represented by the Fusarium solani and Fusarium oxysporum originating from feathers, was weak and disappeared in later composting phases which was distinguished by the accumulation of antagonistic saprophytes. The mycologically favourable phytosanitary condition of pine bark composted with broiler feathers pointed to the possibility of utilizing this method for the maintenance or improvement of the healthy condition of arable soils.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Próba kompostowania odpadów pierza z zastosowaniem inokulum grzybowego
III. Ocena stanu fitosanitarnego
pióra, kora, kompostowanie, stan fitosanitarny
Prezentowana praca stanowi trzecią część badań rozpoznawczych dotyczących wpływu odpowiednio dobranego inokulum na przebieg bioutylizacji piór kurcząt z korą sosnową. Ze względu na dominację grzybów w prowadzonym procesie kompostowania, przedmiotem niniejszych badań była ocena składu biocenotycznego tych drobnoustrojów. W szczególności zwracano uwagę na proporcje ilościowe między grzybami potencjalnie titopatogenicznymi i antagonistycznymi. Przeprowadzona analiza mykologiczna wykazała, że drobnoustroje inokulum (keratynolityczny i ligninolityczny szczep grzyba) nie oddziaływały w sposób widoczny na kształtowanie się wzajemnych relacji grzybów kompostowych. Zbiorowisko tych micromycetes złożone było z rodzimych gatunków pochodzących z piór (grzyby keratynolityczne) i kory (polifagi i grzyby celulolityczne). Wyselekcjonowane zespoły fizjologiczne zasiedlały kompostowane materiały w kolejności: grzyby keratynolityczne, grzyby celulolityczne, polifagi. W grupie grzybów nie - keratynolitycznych (polifagi i grzyby celulolityczne) wysoką częstością występowania wyróżniały się populacje antagonistycznych saprofitów tj.: Gliocladium virens, Trichoderma viride, Paeciliomyces spp. związane z korą. Rozwój grzybów potencjalnie litopatogenicznych reprezentowanych przez pochodzące z piór szczepy Fusarium solani i Fusarium oxysporum, był słaby i zanikał w późniejszej fazie kompostowania, odznaczającej się nagromadzeniem antagonistycznych saprofitów. Korzystny w aspekcie mykologicznym stan fitosanitarny kompostowanej z piórami brojlerów kory sosnowej wskazuje na możliwość jej wykorzystania dla celów utrzymania lub poprawy zdrowotności gleb uprawnych.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top