Basin's influence on contents of macroelements in soils and waters of an inner-field transition peat-land
 
More details
Hide details
1
 
 
Acta Agroph. 2003, 1(87 - 2), 339–348
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Researches of a soil cover of small tranition peat-land and its basin were conducted in 1999-2001 years. In centre of the peat was made a transition peat-land which in some parts is high. The soil cover of the peat-land is diverse: there are brown soils in the west and the north-west part, podzol soils in the north south parts, gley soils in the south-west part and black earths and mucky lands in the east part. The main aim of researchers was to determine a basin's influence on contents of macroelemsnts in soils of an inner-field transition peat-land the low contents of macroelements is the major feature of the sample soil from the peat-land and basin. The edge of peat is characterized by high trophic of habitat in comparision to oligotrophic in his central part. A development of marginal parts of the peat is caused by deluvial waters from pastures and cultivates fields.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ zlewni na zawartość makroelementów w glebach i wodach śródpolnego torfowiska przejściowego
Pojezierze Łęczyńsko-Włodawskie, torfowisko, gleby, woda, makroelementy
W latach 1999-2001 przeprowadzono badania pokrywy glebowej małego torfowiska przejściowego ("Bagno Wytrzeszczone") oraz jego zlewni. W części centralnej bagna wykształciło się torfowisko przejściowe, fragmentami przechodzące w wysokie. Pokrywa glebowa zlewni tego torfowiska jest zróżnicowana: w zachodniej i północno-zachodniej części występują gleby brunatne właściwe, w części północnej i południowej bielicowe, w części południowo-zachodniej gruntowo-glejowe, a we wschodniej czarne ziemie właściwe i murszaste. Przeprowadzone badania miały na celu określenie wpływu zlewni na zawartość makroelementów w glebach śródpolnego torfowiska. Badane próbki glebowe pochodzące zarówno z obiektu torfowiskowego jak i zlewni charakteryzowały się niską zawartością makroelementów. Obrzeża torfowiska cechują się wysokim trofizmem siedliska w porównaniu z oligotrofizmem środkowej jego części. O rozwoju partii brzeżnych tego torfowiska decydują wody deluwialne spływające z pastwisk i pól uprawnych.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125