RESEARCH PAPER
The effect of zeolites on selected heavy metal fractions in soils fertilized with sew age sludge
,
 
,
 
 
 
More details
Hide details
1
Institute of Environmental Protection, ul. Krucza 5/11d, 00-548 Warszawa, Poland
 
2
Department for Soil Environment Sciences, Warsaw Agricultural University, ul. Rakowiecka 26/30, 02-548 Warszawa, Poland
 
 
Publication date: 2020-11-15
 
 
Acta Agroph. 2002, (73), 111-121
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The aim of the work was the identification and quantitative determination of zinc, lead and copper fractions in soil fertilized with sewage sludge and examination of the effect of natural and synthetic zeolites on their contents in the determined fractions. In soils fertilized with sewage sludge, regardless the dose, Zn, Pb and Cu appeared in the examined fractions, arranged in the following quantitative sequence:
Zn: FIII(47%)>Fli(25%)>FI( 13%)>FV( 12%)>FlV(3%),
Pb: FIII(52%)>FIV(22%)>FV(21 %)>Fli(4%)>FI(I %),
Cu: FIV(40%)>Flii(26%)>FV(23%)>FII(8%)>FI(3%).
The application of zeolites to soils fertilized with sewage sludge reduced the content of Zn, Pb, Cu to 68% in those fractions, which in the course of soil environment changes (pH, salinity, redox potential) may become an easily available source of these metals for plants.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ zeolitów na frakcje wybranych metali ciężkich w glebach na wożonych osadem ściekowym
gleba, osady ściekowe, frakcje metali
Celem pracy było identyfikacja i ilościowe oznaczenie frakcji cynku, ołowiu i miedzi w glebie nawożonej osadem ściekowym oraz zbadanie wpływu naturalnych i syntetycznych zeolitów na ich zawartość w oznaczonych frakcjach. W glebach nawożonych osadem ściekowym, niezależnie od dawki, Zn, Pb i Cu występowały w analizowanych frakcjach, tworząc następujące szeregi ilościowe:
Zn: FIII(47%) > FII (25%) > FI (13%) > FV(l2%) > FIV(3%),
Pb: FIII(52%) > FIV(22%) > FV(21%) > FII(4%) > FI(1%),
Cu: FIV(40%) > FIII(26%) > FV(23%) > FII(8%) > FI(3%).
Wprowadzenie zeolitów do gleb nawożonych osadem ściekowym obniżyło zawartość Zn, Pb. Cu do 68% w tych frakcjach, które w wyniku zmian w środowisku glebowym (pH, zasolenie, potencjał redox) mogą stać się ich łatwo dostępnym źródłem dla roślin.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top