RESEARCH PAPER
Soil micropore characteristics by mercury intrusion and water vapour desorption methods
 
More details
Hide details
1
Institute of Agrophysics PAS, ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin, Poland
 
 
Publication date: 2020-10-08
 
 
Acta Agroph. 2001, (53), 93-100
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Pore volume – pore radius dependencies were evaluated for 1 mm sieved soils (powders) and 3-4 mm soil aggregates using water vapour desorption and mercury intrusion methods. Water vapour desorption curves did not depend on the form of the sample whereas mercury intrusion curves differed for 1 mm sieved and aggregate samples. The latter curves merged in low pore size range. The pore volumes measured in a common pore size range for both experimental methods were different (mercury intrusion pore volumes were usually lower) and practically these volumes did not correlate. It seems that the pore characteristics obtained with both methods are not complementary.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Porównanie charakterystyk porów glebowych uzyskanych na podstawie pomiarów izoterm desorpcji pary wodnej oraz porozymetrii rtęciowej
porowatość, porozymetria rtęciowa, desorpcja pary wodnej
Wykonano pomiary izoterm desorpcji pary wodnej oraz krzywych intruzji rtęci pod wysokimi ciśnieniami dla kilkunastu próbek glebowych w formie agregatów oraz przesianych przez sito 1 mm. Na podstawie powyższych krzywych obliczono zależność objętości porów od logarytmu ich promienia. Dla wszystkich badanych gleb zależności te, obliczone z izoterm desorpcji nie zależały od formy, w jakiej znajdowała się próbka. Obliczone natomiast z krzywych porozymetrycznych różniły się wyraźnie, jednakże tylko w zakresie porów większych od 0,16 mikrometra. Oznaczało to, że charakterystyki porów węższych, otrzymane za pomocą metody porozymetrycznej, są również niezależne od historii próbki. Jako kryterium dla stwierdzenia czy charakterystyki porowatości glebowej otrzymane na podstawie obu metod można ze sobą połączyć, przyjęto równość objętości porów we wspólnym dla nich zakresie pomiarowym. Zakres ten występował dla promieni porów pomiędzy 0,0045 a 0,05 µm. Okazało się, że objętości te nie są sobie równe, ani też nie występuje pomiędzy nimi korelacja, a więc wyników obu metod nie należy ze sobą łączyć.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top