RESEARCH PAPER
Application of radiation temperature measurements in model investigations of plant water stress
 
More details
Hide details
1
Instytut Agrofizyki PAN, ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin 27
 
 
Publication date: 2020-04-30
 
 
Acta Agroph. 1999, (22), 151-156
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The study concerns the method of radiation temperature measurements of natural meadow plants and the application of these measurements to estimate the water stress of plants. The aim of this study was to investigate the influence of the water energy state on radiation temperature in laboratory and lysimetric experiments. The investigations were performed on two extremely differentiated soils with natural meadow plant cover. The radiation temperature measurements were performed with the use of AGA 680 Thermovision system (3-5.5 µm) and AGEMA 880 System (8-13 µm). The radiation temperature difference between the investigated plant cover and the one in comfort water conditions is a good indicator of water stress of plants, which is determined by soil water potential, as a decisive physical factor of its accessibility for plants. The temperature differences referring to water comfort conditions increase to 2°C when the value of soil water potential exceeds pF 3.7, which corresponds to the range of unavailable water for plants, having the maximum value of 7°C with pF 4.2, which corresponds to the plant wilting point.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Zastosowanie pomiaru tempera tury radiacyjnej w modelowych badaniach stresu wodnego roślin
stres wodny roślin, temperatura radiacyjna, wilgotność gleby, potencjał wody glebowej
Praca dotyczy metodyki pomiaru temperatury radiacyjnej naturalnej trawiastej pokrywy roślinnej oraz zastosowania tego pomiaru do oceny stresu wodnego roślin. Celem pracy było zbadanie wpływu stanu energetycznego wody na kształtowanie się temperatury radiacyjnej naturalnej pokrywy roślinnej w doświadczeniu laboratoryjnym i polowym. Obiekt badań stanowiły dwie maksymalnie zróżnicowane gleby z naturalną roślinną pokrywą łąkową. Do pomiaru temperatury radiacyjnej stosowano systemy termowizyjne AGA 680 (3-5.5 µm) i AGEMA 880 (8-13 µm). Różnica między temperaturą radiacyjną badanej pokrywy roślinnej i znajdującej się w komfortowych warunkach wodnych jest dobrym wskaźnikiem stresu wodnego roślin, determinowanego przez potencjał wody glebowej, jako czynnika fizycznego decydującego o jej dostępności dla roślin. Różnica temperatur w odniesieniu do warunków komfortu wodnego wzrasta do około 2°C, gdy wartość potencjału wody w glebie przekracza pF 3,7, co odpowiada zakresowi wody trudno dostępnej dla roślin, osiągając maksymalne wartości sięgające 7°C przy pF 4,2, co odpowiada punktowi trwałego więdnięcia roślin.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top