Water properties of organic soils of the Grójec valley situated in the neighbourhood of "Drzewce" opencast brown coal mine
 
More details
Hide details
1
Department of Soil Science, August Cieszkowski University of Agriculture, Mazowiecka str. 42, 60-623 Poznań
 
 
Acta Agroph. 2003, 1(89 - 4), 711-720
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The study presents results of basic physical and chemical properties of hydrogenic soils occurring in the central part of the Grójec Valley as well as its lateral branches. Water holding capacity of organic levels as well as their retention capabilities were determined. It was found that considerable quantities of bound water found in those soils can prolong significantly the period of evapotranspiration. This, on the one hand, limits possibilities of the decline in the concentration of organic matter but, on the other hand � from agricultural point of view � it restricts water availability for plants, which makes intensive irrigation of these soils necessary. The planned "Drzewce" opencast brown coal mine will cause drainage degradation of these soils, although the extent of this degradation may vary considerably depending on the depth of organic layers, degree of humification of organic matter, soil genesis and texture composition of the mineral substrate.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Właściwości wodne gleb orga- nicznych doliny Grójeckiej w sąsiedztwie projektowanej odkrywki węgla brunatnego "Drzewce"
gleby hydrogeniczne, potencjał wody glebowej, zdolności retencyjne, degradacja odwodnieniowa
W pracy przedstawiono wyniki badań podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych gleb hydrogenicznych występujących w środkowej części Doliny Grójeckiej i jej bocznych odgałęzieniach. Oznaczono pojemności wodne poziomów organicznych oraz ich zdolności retencyjne. Ustalono, iż duża ilość wody silnie związanej w tych glebach może wydatnie wydłużać okres ewapotranspiracji, co z jednej strony ogranicza możliwość decesji substancji organicznej. Z drugiej jednak strony - z rolniczego punktu widzenia - ogranicza dostępność wody dla roślin, co wywołuje konieczność intensywnego nawadniania tych gleb. Projektowana odkrywka węgla brunatnego "Drzewce" spowoduje w przyszłości degradację odwodnieniową tych gleb, aczkolwiek stopień tej degradacji może być bardzo zróżnicowany w zależności od miąższości poziomów organicznych, stopnia zhumifikowania materii organicznej oraz rodzaju i składu granulometrycznego podłoża mineralnego.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top