RESEARCH PAPER
Application of thermal images technology in agricultural investigations
 
More details
Hide details
1
Institute of Agrophysics, Polish Academy of Sciences, ul. Doświadczalna 4,20-290 Lublin, Poland
 
 
Publication date: 2021-03-08
 
 
Acta Agroph. 2002, (72), 7-14
 
KEYWORDS
ABSTRACT
This paper presents possibilities of application of thermography in agricultural investigations on the base of the studies conducted in the Institute o Agrophysics, PAS in Lublin and literature. The use the thermographic method enables to determine the approaching or persisting plant water stress conditions and to evaluate with high accuracy the evaporation from arable areas. Thermography is a good tool of controlling the thermal conditions in hot-bed cultures and is more and more often used for plant materials quality determination.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wykorzystanie techniki zobrazowań termalnych w badaniach rolniczych
termografia, stres wodny roślin, ewapotranspiracja rzeczywista, stan fitosanitarny
W pracy przedstawiono możliwości wykorzystania termografii w naukach rolniczych na podstawie badań prowadzonych w Instytucie Agrofizyki PAN w Lublinie oraz na podstawie literatury. Wykorzystanie metody termograficznej pozwala na stwierdzenie zbliżającego się lub trwającego stresu wodnego roślin oraz umożliwia określenie z dużą dokładnością parowania z obszarów użytkowanych rolniczo. Termografia jest dobrym narzędziem kontroli warunków termicznych w uprawach pod osłonami i jest coraz częściej stosowana do określania jakości materiałów roślinnych.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top