Thermography in agrophysics
 
More details
Hide details
1
Institute of Agrophysics, Polish Academy of Sciences, ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin
 
 
Acta Agroph. 2003, 2(97 - 3), 663-675
 
KEYWORDS
ABSTRACT
This paper presents some examples of the application of thermography in agrophysics on the base of investigations performed by the present authors and known from literature. Application of thermal imaging method enables to determine heat and water conditions of different cultures. It also makes it possible to determine both the approaching or persisting plant water stress and the actual evapo-transpiration from arable areas with high accuracy. The analysis of a temperature map of a crop surfaces enables to select precisely the ranges of negative changes which are not observed by eyes, e.g. plant diseases in the early stage, root system damages etc. Thermography is a good tool of the controlling of thermal conditions in hot-bed cultures and is more and more often used for plant materials quality determination.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Termografia w agrofizyce
termografia, stres wodny roślin, ewapotranspiracja rzeczywista, stan fitosanitarny, kiełkowanie nasion
Praca przedstawia przykłady zastosowania termografii w agrofizyce na podstawie badań własnych oraz znanych z literatury. Zastosowanie metody zobrazowań termalnych umożliwia określanie warunków cieplnych i wilgotnościowych różnych upraw. Pozwala na stwierdzenie zbliżającego się lub trwającego stresu wodnego roślin oraz umożliwia określenie z dużą dokładnością ewapotranspiracji z obszarów użytkowanych rolniczo. Analiza mapy pola temperaturowego powierzchni roślin pozwala na precyzyjne wyznaczanie zasięgów negatywnych zmian, niewidocznych gołym okiem, np. stany chorobowe we wczesnej fazie, uszkodzenia systemu korzeniowego i in. Termografia jest dobrym narzędziem kontroli warunków termicznych w uprawach pod osłonami i jest coraz częściej stosowana do określania jakości materiałów roślinnych.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top