RESEARCH PAPER
Application of crop surface temperature measurement for estimation of sensible heat flux under differentiated soil water availability
 
More details
Hide details
1
Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego, Polska Akademia Nauk, ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin 27, Poland
 
 
Publication date: 2020-05-27
 
 
Acta Agroph. 2000, (34), 9-17
 
KEYWORDS
ABSTRACT
In this study the analysis of sensible heat flux, aerodynamic resistance and temperature differences between evaporating plants and surrounding air for differentiated conditions of soil water availability for rooting system of plants is done. The applied method of sensible heat flux determination used the thermographic measurements of evaporating surface temperature. Aerodynamic resistance was calculated With the use of the equation of semi-empirical turbulence theory. Conditions of atmosphere stability were evaluated on the base of differences between crop surface and air temperatures. For the lysimeters with differentiated soil water availability for the growing plants the dissimilar daily courses were observed of the aerodynamic resistance values and sensible heat flux of the active surface.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Zastosowanie pomiaru tempera tury powierzchni łanu do określania strumienia ciepła jawnego przy zróżnicowanej dostępności wody glebowej
temperatura radiacyjna, dostępność wody glebowej dla roślin, strumień ciepła Jawnego, opór aerodynamiczny
W pracy dokonano analizy wartości strumienia ciepła jawnego, oporu aerodynamicznego oraz różnic temperatury parujących roślin i otaczającego je powietrza dla zróżnicowanych warunków dostępności wody glebowej. Zastosowana metoda określania strumienia ciepła jawnego wykorzystywała termograficzny pomiar temperatury parującej powierzchni. Opór aerodynamiczny wyliczany był na podstawie równań półempirycznej teorii turbulencji. Warunki stabilności atmosfery określano na podstawie różnic temperatury parującej powierzchni i temperatury powietrza. Dla lizymetrów o zróżnicowanej dostępności wody glebowej dla porastających je roślin zaobserwowano odmienne dobowe przebiegi wartości oporu aerodynamicznego oraz strumienia ciepła jawnego powierzchni czynnej.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top