RESEARCH PAPER
Application of geostatistical analysis and fractal theory for the investigation of moisture dynamics in soil profile of cultivated field
 
More details
Hide details
1
Instytut Agrofizyki PAN, ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin 27
Publication date: 2020-04-30
 
Acta Agroph. 1999, (22), 229–243
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The estimation of the spatial-time variability of soil moisture in field under plant cover as compared to the moisture variability of bare soil has been performed using a geostatistical analysis and fractal dimensions. It was shown, that the moisture distribution during spring-summer period in soil profile is determined by rainfall and plant cover. The dependence of the soil moisture on time was established and the increase of the autocorrelation radius with increasing depth was found. The fractal dimension apparently decreased with depth in fields under plant cover whereas in soil without plants its value did not undergo considerable changes. It can be concluded then, that the time distribution of soil moisture in the soil profile without plants is more random than that with plants.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Zastosowanie analizy geostatystycznej i teorii fraktali w badaniach dynamiki wilgotności w profilu glebowym na polach uprawnych
geostatystyka, semiwariogram, wymiar fraktalny, wilgotność gleby
W pracy dokonano oceny czasowo-przestrzennej zmienności wilgotności gleby na polu z roślinami i bez, przy zastosowaniu analizy geostatystycznej oraz obliczono wymiary fraktalne. Wykazano, że rozkład wilgotności gleby w okresie wiosenno-letnim w profilu glebowym był zdeterminowany przez opady atmosferyczne i rośliny. Stwierdzono występowanie czasowej zależności wilgotności gleby w profilu glebowym, przy czym promień autokorelacji czasowej zwiększał się wraz z głębokością. Na poletkach z roślinami wymiary fraktalne wykazywały wyraźny spadek wartości wraz z głębokością, natomiast na poletku bez roślin niewiele się zmieniały w obrębie badanego profilu. Tym samym wskazywały, że czasowy rozkład wilgotności gleby w profilu glebowym na poletku bez roś lin był bardziej losowy niż na poletkach z roślinami.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125