RESEARCH PAPER
Urease activity in selected Polish soils
 
More details
Hide details
1
Instytut Agrofizyki PAN, ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin 27
 
2
Katolicki Uniwersytet Lubelski, Al. Kraśnicka l 02, 20-718 Lublin
 
3
Katedra Inżynierii i Ochrony Środowiska, Politechnika Lubelska, ul. Nadbystrzycka 40, 20-6 18 Lublin
 
 
Publication date: 2020-04-30
 
 
Acta Agroph. 1999, (22), 219-228
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The aim of the investigations was to measure activity of urease in different Polish soils such as podzolic and brown developed from sands and loams, brown developed from loess, as well as in black earths and aluvials soils. The measurements were performed on samples taken from 0-10 cm depths. The urease activity was in the range of 0.3256- l.7896 µM N-NH4 kg–l h–1. The lowest activity was noted in the podzolic soil and was on the level of 0.3256 µM N-NH4 kg–l h–1. In the brown and lessive soils the urease activity was in the range 0.55-1.00 µM N-NH4 kg–l h–1. The highest urease activity were found in black earths, alluvials soils, Eutric Histosol Soils 1.43-1.79 µM N-NH4 kg–l h–1. The results obtained allow to conclude that the urease activity is tightly connected with the organic matter content of the soil.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Aktywność ureazy w wybranych glebach Polski
aktywność ureazy, gleby Polski, materia organiczna gleb
Celem badań było określenie aktywności ureazy na wybranych glebach Polski: bielicowych i brunatnych wytworzonych z piasków i glin, lessów, czarnych ziem i mad rzecznych. Badaniom poddano próbki z poziomu 0-10 cm, które pobrano z Banku Gleb Instytutu Agrofizyki PAN. Aktywność ureazy zawierała się w przedziale 0,3256-l,7896 µM N-NH4•kg–l•h–1. Najniższą aktywność ureazową zanotowano w glebach bielicowych i wynosiła ona 0,33 µM N-NH4•kg–l•h–1. W glebach brunatnych wytworzonych z piasków i lessów aktywność ureazy wahała się w granicach 0,55-l,00 µM N-NH4•kg–l•h–1. Najwyższą aktywność stwierdzono w glebach: czarnych ziemiach, madach rzecznych, glebach murszowych i murszowatych – l,43-l,79 µM N-NH4•kg–l•h–1. W oparciu o analizę statystyczną otrzymanych wyników można stwierdzić, że aktywność ureazowa pozostaje w ścisłym związku z zawartością materii organicznej.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top