RESEARCH PAPER
Methodical aspects of data base creation of hydrophysical characteristics of Polish arable soils
 
More details
Hide details
1
Instytut Agrofizyki PAN, ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin 27
 
 
Publication date: 2020-04-30
 
 
Acta Agroph. 1999, (22), 245–251
 
KEYWORDS
ABSTRACT
In this paper the material and methods of investigations of hydrophysical characteristics of Polish arable soils were presented. On the base of these data the maps of water characteristics of Polish arable soils will be created.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Metodyczne aspekty tworzenia banku danych o hydrofizycznych charakterystykach gleb ornych Polski
gleby orne Polski, właściwości hydrofizyczne
W pracy przedstawiono materiał i metodykę badań charakterystyk hydrofizycznych gleb ornych Polski będących podstawą do konstruowania bazy danych i tworzenia map ich właściwości.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125