RESEARCH PAPER
Mid-field shelterbelts as a way of confining nitrogen migration in soils and waters of rural areas
 
More details
Hide details
1
Department of Soil Science, August Cieszkowski Agricultural University, Mazowiecka 42, 60-623 Poznań, Poland
 
 
Publication date: 2020-10-13
 
 
Acta Agroph. 2001, (56), 37-48
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Experiments were carried out on about 10 thousand hectares catchment basin situated on the Kościan Plain (approximately 50 km from Poznań). In general, light textured Udalfs with favour able water infiltration conditions are found in the higher parts of the area. These are soils typical for the Polish Lowland. Aquolls are found in the lower parts of the catchment basin. The average annual precipitation in this region is at the level of 604 mm. The average period of plant growth lasts for 225 days. Within the catchment basin, there are numerous shelterbelts of varying age and species composition. Soil samples for the analysis of chemical composition of soil solution and samples of ground water from shelterbelt area were collected in spring and autumn. Soil samples were collected from soil profiles (from each horizon to the depth of 150 cm). For comparison, samples of soil and water were also collected from the adjacent cultivated field. It was found that the soil solution and ground water under shelterbelts (irrespective of their age and species composition as well as differences in soil cover) were clearly poorer in nitrogen concentration (especially, nitrates) in comparison with the adjacent cultivated field. On the basis of the obtained results it can be said that, already after one year after shelterbelt planting on cultivated field, evident changes take place in the soil environment of the cultivated field, which confine migration of mineral nitrogen to the catchment basin. This shows that shelterbelts planted in catchment basins with intensive farming practices can rapidly give positive results as evidenced in the reported study by reduced quantities of nitrates leached from soils into ground and surface waters.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Zadrzewienia śródpolne jako sposób ograniczania migracji azotu w glebach i wodach obszarów wiejskich
obszary wiejskie, azotany, bariery, zadrzewienia
Badania dotyczyły stężenia azotanowej i amonowej formy azotu w roztworach glebowych i wodach gruntowych dwóch elementów krajobrazu rolniczego: pola uprawnego i zadrzewienia. Badania prowadzono na trzech obiektach zlokalizowanych na obszarze Równiny Kościańskiej w obrębie Parku Krajobrazowego im. D. Chłapowskiego . W obrębie zlewni znajdują się liczne zadrzewienia w różnym wieku i o różnym składzie gatunkowym. W pokrywie glebowej dominują gleby płowe a w niższych partiach terenu czarne ziemie. Są to gleby typowe dla Niżu Polskiego. Stwierdzono, iż roztwór glebowy i woda gruntowa pod zadrzewieniem (niezależnie od wieku i składu gatunkowego zadrzewienia oraz różnic w pokrywie glebowej) były wyraźnie mniej zasobne w azot mineralny, szczególnie w azotany w porównaniu do sąsiedniego pola uprawnego. Na podstawie uzyskanych wyników można stwierdzić, iż po upływie zaledwie roku od nasadzenia zadrzewienia, w środowisku glebowym zachodzą widoczne zmiany w gospodarce azotowej, prowadzące w konsekwencji do ograniczenia migracji azotu mineralnego w zlewni. Świadczy to, iż nasadzenie zadrzewień na obszarze zlewni intensywnie użytkowanych rolniczo może dać bardzo szybkie pozytywne efekty, w postaci znacznego zmniejszenia ilości azotanów wymywanych z gleby do wód gruntowych i powierzchniowych.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top