Assessment of mid-field shelterbelt influence on enzymatic activity of lessive soil
 
More details
Hide details
1
Institute of Soil Science and Environment Management, University of Agriculture ul. Leszczyńskiego 7, 20-069 Lublin
 
2
Department for Land Reclamation and Agricultural Structures, University of Agriculture ul. Leszczyńskiego 7, 20-069 Lublin
 
 
Acta Agroph. 2005, 5(1), 17-24
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper presents the study results on the influence of mid-field shelterbelts and enzymatic activity of lessive soil developed from loess. The study was carried out within three raw shelterbelts consisting of common birch (Betula pendula Roth.) with rugosa rose (Rosa rugosa Thunb.) underneath. Shelterbelts No 1 and 3 are situated on the top, No 2 at the foot of the slope. Three soil pits were made within every shelterbelt: in the middle as well as 2 and 20 cm from the shelterbelt edges on arable lands. The pits were situated on perpendicular intersections in the western direction from shelterbelts No 1 and 2 and in the southern direction from shelterbelt No 3. The results revealed that mid-field shelterbelts caused a significant increase of enzymatic activity in the soil studied. The observed reaction of the enzymes tested (phosphatases, urease and protease), expressed as their activity increase in shelterbelts, points to the usefulness of such studies upon the enzymatic activity as a sensitive marker of soil reaction to the manner of its utilization.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Ocena oddziaływania zadrzewienia śródpolnego na aktywność enzymatyczną gleby płowej
gleba, zadrzewienie, aktywność enzymatyczna
W pracy przedstawiono wyniki badań nad wpływem zadrzewień śródpolnych na aktywność enzymatyczną gleby płowej wytworzonej z lessu. Prace badawcze prowadzono w rejonie trzech zadrzewień rzędowych z brzozy brodawkowatej (Betula pendula Roth) z różą po-marszczoną (Rosa rugosa Thunb.) pod jej okapem. Zadrzewienia nr 1 i 3 znajdują się na wierzchowinie, a zadrzewienie nr 2 u podnóża zbocza. W rejonie każdego zadrzewienia wykonano po 3 odkrywki glebowe: w środku zadrzewień oraz w odległościach 2 i 20 m od krawędzi zadrzewień na gruntach ornych. Odkrywki usytuowane zostały na przekrojach prostopadłych w kierunku zachodnim od zadrzewień 1 i 2 oraz południowym od krawędzi zadrzewienia 3. Uzyskane wyniki wykazały, że zadrzewienia śródpolne w istotny sposób wpłynęły na wzrost aktywności enzymatycznej badanej gleby. Obserwowana reakcja analizowanych enzymów (fosfataz, ureazy i proteazy) wyrażona wzrostem ich aktywności w pasach zadrzewień wskazuje na przydatność badań aktywności enzymatycznej jako czułego wskaźnika reakcji gleby na sposób jej użytkowania.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top