RESEARCH PAPER
Enzymatic activity of the soil as an indicator of environment contamination
 
More details
Hide details
1
Institute of Soil Science and Environment Management, University of Agriculture, Leszczyńskiego 7, 20-069 Lublin, Poland
 
 
Publication date: 2020-10-13
 
 
Acta Agroph. 2001, (56), 61-72
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Research on the enzymatic activity of the soil was located within the range of the influence of the "Puławy S.A" Nitrogen Plant (51°25'N; 21°57'E). The research points were selected on the Northeastern side (on the major wind rose) of the Plant and 50, 200, 400, 600, 1000, and 2000 m away from it. At the point 2000 m away from the Plant, the soil samples were taken in the habitat of fresh forest and on the adhering cultivation field from under winter wheat. The soil of the texture of the weakly loamy sand had incorrect exchange adsorption. During the period of the research, a decrease in the pH value of the soils along with the increasing distance from the Plant was observed. The lowest activity of dehydrogenase, phosphatase, and protease was found in the soils of the research point closest to the Plant (50 m), which was related to the strong soil environment contamination with heavy metals, especially zinc, which is extremely toxic to soil microorganisms and enzymes. Opposite tendencies were denoted in the case of urease. The activity of that enzyme was the greatest in the research points located closest to the Plant. It is worth to mention that the activity of all the investigated enzymes in the soil from the point 200 m away from the Plant was significantly higher, as compared to the enzymatic activity of the soils from the point 400 m away from the Plant. Within the research point 2000 m away from the Plant, the enzymatic activity in the forest soil was significantly lower than in the soil of the cultivation field.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Aktywność enzymatyczna gleby jako wskaźnik zanieczyszczenia środowiska
gleba, aktywność enzymatyczna, zanieczyszczenia
Badania zlokalizowano w rejonie oddziaływania Zakładów Azotowych "Puławy" S.A. (51°25'N; 21°57'E). Punkty badawcze wytypowano w kierunku północnowschodnim (na przeważającej róży wiatrów) w odległości 50, 200, 400, 600, 1000 i 2000 m od Zakładów. W punkcie odległym o 2000 m od ZA próbki gleby pobrano na siedlisku boru świeżego oraz na przyległym polu uprawnym spod pszenicy ozimej. Gleba o składzie granulometrycznym piasku słabo gliniastego (zawartość frakcji 1-0,1 mm 83-87%; frakcji 0,1-0,02 mm 9-12% i frakcji < 0,02 mm 3-5%) charakteryzowała się wadliwymi właściwościami sorpcyjnymi: małą pojemnością sorpcyjną, niską sumą kationów zasadowych i małym wysyceniem kompleksu sorpcyjnego kationami zasadowymi. W okresie prowadzonych badań obserwowano spadek wartości pH gleby wraz ze wzrostem odległości od ZA. Najmniejszą aktywnością dehydrogenaz, fosfataz i proteazy cechowała się gleba w punkcie położonym najbliżej ZA (50 m), co wiązało się z silnym zanieczyszczeniem środowiska glebowego metalami ciężkimi. Przeciwne tendencje odnotowano w przypadku ureazy. Aktywność tego enzymu była największa w punktach badawczych położonych najbliżej ZA. Na uwagę zasługuje fakt, że aktywność wszystkich badanych enzymów w glebie z punktu oddalonego o 200 m od ZA była istotnie większa w porównaniu z aktywnością tych enzymów w glebie z punktu oddalonego o 400 m od ZA. W obrębie punktu badawczego odległego o 2000 m od ZA aktywność enzymatyczna gleby leśnej była istotnie mniejsza niż gleby pola uprawnego.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top