Yields of winter rye in dependence on some soil properties and agricultural measures
 
More details
Hide details
1
Department of Plant Physiology, Institute of Biology, Maria Curie-Skłodowska University ul. Akademicka 19, 20-033 Lublin
 
2
Department of Agricultural and Environmental Chemistry, University of Life Sciences in Lublin ul. Akademicka 15, 20-950 Lublin
 
3
Regional Agrochemical Station in Lublin, ul. Sławinkowska 5, 20-810 Lublin
 
 
Acta Agroph. 2010, 15(1), 83-90
 
KEYWORDS
ABSTRACT
In the years 1997-2006 environmental research concerning crops of winter rye was carried out in the Lublin region. At 118 farms observations concerning yields of rye, depending on agrotechnology used and soil factors, were performed. Influence of dose of N fertilization, forecrop, crop rotation and soil properties on obtained amount of grain yield was investigated. It was established that out of assessed factors the dose of nitrogen influenced the most the mass of obtained grain. Average yield, depending on the year, amounted to 2.3-3.3 t ha-1. Lower yields of rye cultivated in monoculture or in crop rotation with big share of cereal was noted.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Plonowanie żyta ozimego w zależności od niektórych właściwości gleby i zabiegów agrotechnicznych
żyto ozime, plon ziarna, właściwości gleby, zabiegi agrotechniczne, zależności
W latach 1997-2006 na Lubelszczyźnie przeprowadzono badania środowiskowe dotyczące plonowania żyta ozimego. W 118 gospodarstwach rolnych wykonano obserwacje plonowania żyta w zależności od stosowanej agrotechniki oraz czynników glebowych. Badano wpływ dawki nawożenia azotem, przedplon, płodozmian oraz właściwości gleby na wielkość osiąganego plonu ziarna. Stwierdzono, że z ocenianych czynników dawka azotu wpływała w największym stopniu na masę uzyskanego ziarna. Średni plon zboża w zależności od roku, wynosił od 2,3 do 3,3 t∙ha-1. Odnotowano niższy plon żyta uprawianego w monokulturze lub w płodozmianie z dużym udziałem zbóż.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top