Yields of spring wheat in dependence on some soil properties and agricultural measures
 
More details
Hide details
1
Department of Plant Physiology, Institute of Biology, Maria Curie-Skłodowska University ul. Akademicka 19, 20-033 Lublin
 
2
Department of Agricultural and Environmental Chemistry, University of Life Sciences ul. Akademicka 15, 20-950 Lublin
 
3
Regional Agrochemical Station in Lublin, ul. Sławinkowska 5, 20-810 Lublin
 
 
Acta Agroph. 2010, 16(1), 15-24
 
KEYWORDS
ABSTRACT
In environmental studies conducted in the period of 1997-2006 in the central-eastern region of Poland, the relationship between spring wheat yields and soil properties (the content of available forms of N, P, K, Mg, the content of organic C and grain size composition), nitrogen fertilization, forecrop and wheat varieties was assessed. The data were collected from 113 farms. The results were statistically analysed with the methods of analysis of variance and multiple regression. It was found that nitrogen fertilization before forecrop and spring wheat positively affected the yields in a significant manner. The highest yield of spring wheat was observed on finely textured, first quality classification soil, on a very good wheat complex with higher availability of N, K, Mg and settled soil pH. Grain yields were differentiated depending on the cultivation year, forecrop and wheat variety.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Plonowanie pszenicy jarej w zależności od niektórych właściwości gleby i zabiegów agrotechnicznych
pszenica jara, plon ziarna, właściwości gleby, zabiegi agrotechniczne
W badaniach środowiskowych prowadzonych w latach 1997-2006 na terenie środkowo-wschodniej Polski oceniono wpływ czynników glebowych (zawartość przyswajalnych form N, P, K, Mg, pH gleby, zawartość węgla organicznego oraz frakcji granulometrycznych), nawożenia azotem, przedplonu i odmiany na plon ziarna pszenicy jarej. Dane zostały zebrane ze 113 gospodarstw rolnych. Rezultaty opracowano statystycznie metodą analizy wariancji i regresji wielokrotnej. Stwierdzono, że nawożenie azotem pod przedplon i pszenicę jarą istotnie dodatnio wpływało na plon. Najwyższy plon zaobserwowano na glebach zwięźlejszych należących do klasy bonitacyjnej I, kompleksu pszennego bardzo dobrego z wyższą zawartością przyswajalnych form N, K, Mg i uregulowanym pH. Wielkość uzyskanego plonu była także zróżnicowana między latami badań, przed-plonem oraz odmianą.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top