Evaluation of agriculture in Barlinecko-Gorzowski Landscape Park
 
More details
Hide details
1
Department of Agronomy, West Pomeranian University of Technology ul. Juliusza Słowackiego 17, 71-434 Szczecin
 
 
Acta Agroph. 2010, 16(1), 25-33
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The Barlinecko-Gorzowski Landscape Park has an area of 23 982.9 ha, and its buffer zone 31 768.2 ha. The area of the Park is situated in five communes which belong to two provinces: Zachodniopomorskie (communes Barlinek, Nowogródek Pomorski and Pełczyce) and Lubuskie (communes Kłodawa and Strzelce Krajeńskie). In the communes, conditions for agricultural produc-tion are favourable in three, and medium favourable in the remaining two. Relatively high afforestation in a majority of the communes (38.0-65.0%) and small density of population (22-76 persons per 1 km2) favour the development of tourism and agrotourism. In the structure of farms, farms with an area of less than 15 ha of agricultural land constitute from 7.1 to 33.6%, but they hold from 65.0 to 93.9% of agricultural lands. A disadvantageous phenomenon in plant production is a big share of cereals in the sowing structure, and small number of livestock units per 100 ha of agricultural land. Lack of animals does not provide for the minimum manure fertilisation of agricultural lands.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Ocena stanu rolnictwa na obszarze Barlinecko-Gorzowskiego Parku Krajobrazowego
Barlinecko-Gorzowski Park Krajobrazowy, obsada zwierząt, struktura agrarna, struktura gospodarstw i zasiewów, warunki glebowe
Barlinecko-Gorzowski Park Krajobrazowy obejmuje obszar 23 982,9 ha, a jego otulina 31 768,2 ha. Położony jest na terenie województwa zachodniopomorskiego (gminy: Barlinek, Nowogródek Pomorski, Pełczyce) oraz lubuskiego (Kłodawa i Strzelce Krajeńskie). W trzech gminach są korzystne warunki do produkcji rolniczej, a w dwóch – średnio korzystne. Stosunkowo duża lesistość w większości gmin (38,0-65,0%) oraz mała gęstość zaludnienia (22-76 osób na 1 km2) sprzyja rozwojowi turystyki, w tym agroturystyki. Gospodarstw o powierzchni poniżej 15 ha użytków rolnych jest od 7,1 do 33,6%, ale zajmują one 65,0 do 93,9% powierzchni użytków rolnych. Zjawiskiem niekorzystnym jest duży udział zbóż w strukturze zasiewów oraz mała obsada zwierząt, która nie zapewnia minimum nawożenia obornikiem obszarów użytkowanych rolniczo.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top