Yielding of winter triticale in relation to meteorological conditions in autumn-winter period in the Warmia and Mazury Region
 
More details
Hide details
1
University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Department of Water, Climate and Environmental Management, ul. Plac Łódzki 1, 10-724 Olsztyn
 
 
Publication date: 2016-06-08
 
 
Acta Agroph. 2016, 23(2), 203-212
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The quantity and quality of yields of cereals are dependent to a large extent on the weather conditions during the vegetation season, as well as on the development of the meteorological indicators in the autumn-winter period. These conditions, especially in Poland, cause a large variability of yielding, on average at the level of 30-40%. The aim of this study was to evaluate the impact of meteorological indicators which occurred in the autumn-winter period on the yielding of winter triticale in 1993-2013 in the region of Warmia and Mazury. Triticale is one of the main cereal plants cultivated in Poland. Its participation in the total crop structure is approx. 10%, and average yields are in the range of 3-4 t ha–1. The following meteorological indicators were included in the study: number of days from sowing to winter period, average daily temperature from sowing to winter period, total precipitation from sowing to winter period, duration of winter period, total average daily temperature in winter period, total precipitation in winter period, duration of snow cover retention, number of days with atmospheric thaws. The impact of the examined meteorological indicators in autumn-winter period on the yielding of winter triticale was analysed statistically using the analysis of correlation and regression for one or more independent variables. In the analysed 21-year period the yields of winter triticale averaged 5.97 t ha–1. The lowest were in 1998 – 3.78 t ha–1, the highest – 8.83 t ha–1 – in 2004. The conducted analyses indicate that the yield of winter triticale significantly depended only on the number of days with atmospheric thaws. The total impact on yield was mainly determined by the number of days with atmospheric thaws in winter period, average daily temperature from sowing to winter period and total precipitation in winter period.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Plonowanie pszenżyta ozimego a warunki meteorologiczne okresu jesienno-zimowego w rejonie Warmińsko-Mazurskim
pszenżyto ozime, Plon, warunki meteorologiczne
Wielkość i jakość plonu zbóż w znacznym stopniu jest uzależniona od warunków pogodowych okresu wegetacji, jak i kształtowania się wskaźników meteorologicznych w okresie jesienno-zimowym. Warunki te, zwłaszcza w Polsce, wpływają na dużą zmienność plonowania wynoszącą średnio 30-40%. Celem niniejszej pracy była ocena wpływu wskaźników meteorologicznych w okresie jesienno-zimowym na plonowanie pszenżyta ozimego w latach 1993-2013 w rejonie Warmińsko-Mazurskim. Pszenżyto jest jedną z głównych roślin zbożowych uprawianych w Polsce. Jego udział w strukturze zasiewów wynosi ok. 10%, a średnie plony wahają się w granicach 3-4 t·ha–1. W badaniach uwzględniono następujące wskaźniki meteorologiczne: liczbę dni od siewu do okresu zimowego, średnie dobowe temperatury od siewu do początku zimy, sumę opadów od siewu do okresu zimowego, długość okresu zimowego, sumę średnich dobowych temperatur zimy, sumę opadów okresu zimowego, długość zalegania pokrywy śnieżnej, liczbę dni z odwilżami atmosferycznymi. Wpływ badanych wskaźników meteorologicznych okresu jesienno-zimowego na plonowanie pszenżyta ozimego oceniono statystycznie, wykorzystując analizę korelacji i regresji dla jednej lub wielu zmiennych niezależnych. W analizowanym 21-letnim okresie badań plony pszenżyta ozimego wynosiły średnio 5,97 t·ha–1. Najmniejsze były w 1998 roku – 3,78 t·ha–1, największe 8,83 t·ha–1 w 2004 r. Z przeprowadzonych analiz wynika, iż wielkość plonu pszenżyta ozimego istotnie zależała tylko od liczby dni z odwilżami atmosferycznymi. O łącznym wpływie na plon decydowały głównie: liczba dni z odwilżami atmosferycznymi w okresie zimy, wartości średniej dobowej temperatury od siewu do okresu zimowego i sumy opadów okresu zimowego.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top