Yielding of yellow lupin (juno cultivar) depending on meteorological factors in northern Poland
 
More details
Hide details
1
University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Department of Water, Climate and Environmental Management, ul. Plac Łódzki 1, 10-724 Olsztyn
 
 
Publication date: 2016-06-08
 
 
Acta Agroph. 2016, 23(2), 189-201
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The impact of weather conditions on the yield of yellow lupin Juno cultivar was performed for the years 1986-2008. The source material came from five experimental and meteorological stations located in northern Poland. The research used multiple regression method with stepwise choice of variables and the created equations were evaluated using the coefficient of determination R2, adjusted coefficient of determination R2adj, Cross Validation procedure (R2pred) and F-Snedecor test. In the studied stations observed considerable variation of weather factors in different years, which had a significant impact on the date of beginning and length of periods of yellow lupin development and the amount of yield. Based on created weather – yield of lupin models verified by CV test, it was found that the yield of Juno cultivar depended mainly on the maximum temperature of flowering and the minimum temperature in the initial stages of plant growth.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Plonowanie łubinu żółtego (odm. Juno) w zależności od elementów pogodowych w północnej Polsce
elementy meteorologiczne, łubin żółty, Plon
Oddziaływanie warunków pogodowych na plonowanie łubinu żółtego odmiany Juno badano dla wielolecia 1986-2008. Materiał źródłowy pochodził z pięciu stacji doświadczalnych i meteorologicznych zlokalizowanych w północnej Polsce. W badaniach zastosowano metodę regresji wielokrotnej 1 i 2 stopnia, z krokowym wyborem zmiennych, a utworzone równania oceniono za pomocą współczynnika determinacji R2, poprawionego współczynnika R2adji procedury Cross Validation (R2pred) oraz testu F-Snedecora. W badanych stacjach obserwowano wyraźne zróżnicowanie czynników pogodowych w poszczególnych latach, co miało znaczący wpływ na terminy rozpoczęcia i długość okresów rozwojowych oraz wysokość plonowania. Na podstawie utworzonych modeli pogoda-plon łubinu zweryfikowanych testem CV stwierdzono, że plonowanie odmiany Juno zależało głównie od temperatury maksymalnej okresu kwitnienia i minimalnej w począt­kowych etapach wzrostu rośliny.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top