Yielding and yield structure of winter wheat in dependence on methods of crop culiva-tion and nitrogen fertilisation
 
More details
Hide details
1
Department of Farming Systems, University of Warmia and Mazury in Olsztyn, pl. Łódzki 3, 10-718 Olsztyn
 
 
Acta Agroph. 2008, 11(3), 597-611
 
KEYWORDS
ABSTRACT
In the years 2003-2006, at the University of Warmia and Mazury in Olsztyn Experimental Station in Tomaszkowo, a field experiment was carried out on the cultivation of winter wheat cultivar Rysa, cultivated after winter wheat. The aim of the study was to determine the effects of various methods of tending and nitrogen fertilisation on winter wheat yielding and yield structure. The best yielding of winter wheat was observed for protection against weeds with the mechanical-chemical method (6.68 t∙ha-1) and with herbicide only (6.60 t∙ha-1 ). In the case of harrowing, the yield was significantly lower (6.16 and 6.39 t∙ha-1 on average, respectively). Method of nitrogen application did not have any significant effect on yielding. All the cultivation treatments appeared to favourably affect the values of yield structure elements, especially in plots with herbicide as well as harrowing and herbicide. Plant fertilisation with nitrogen was found to have a significantly positive effect on the yield structure elements (number of winter wheat ears per 1 m2, number of grains per 1 ear, weight of 1000 grains), without significant diversification between the nitrogen application methods. The level of winter wheat grain yield was determined, first of all, by ear density, followed by the mass of 1000 grains, and – to a lower extent – the number of grains in an ear.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Plonowanie i struktura plonu pszenicy ozimej w zależności od sposobu pielęgnacji i nawożenia azotem
pszenica ozima, sposób pielęgnacji, sposób nawożenia azotem, Plon, struktura plonu
W latach 2003-2006, w Zakładzie Dydaktyczno-Doświadczalnym w Tomaszkowie, należącym do UWM w Olsztynie, prowadzono doświadczenie polowe z uprawą pszenicy ozimej odmiany Rysa, uprawianej w stanowisku po pszenicy ozimej. Celem badań było określenie wpływu różnych sposobów pielęgnacji roślin i nawożenia azotem na plonowanie i strukturę plonu. Pszenica plonowała najlepiej na obiekcie chronionym przed chwastami metodą mechaniczno-chemiczną (6,68 t∙ha-1) oraz tylko herbicydem (6,60 t∙ha-1). W przypadku bronowania, plony te były istotnie mniejsze (średnio odpowiednio 6,16 i 6,39 t∙ha-1). Sposób nawożenia azotem nie różnicował wydajności pszenicy. Wszystkie zabiegi pielęgnacyjne wpływały korzystnie na kształtowanie się poszczególnych elementów struktury plonu, w tym szczególnie na obiektach z herbicydem oraz bronowaniem i herbicydem. Nawożenie azotem wywierało także istotnie korzystny wpływ na elementy struktury plonu (liczba źdźbeł kłosonośnych na 1 m2, liczba ziaren w kłosie, masa 1000 ziaren), ale przeważnie bez istotnego zróżnicowania między sposobami nawożenia azotem. O wielkości plonu ziarna pszenicy ozimej decydowała głównie obsada kłosów, następnie masa 1000 ziaren, a w najmniejszym stopniu liczba ziaren w kłosie.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top