Assessment of the effect of selected precipitation and soil parameters on yielding of spring wheat in the region of south-west Poland
 
More details
Hide details
1
Department of Agricultural Bases for Environmental Development, Wrocław University of Environmental and Life Science, pl. Grunwaldzki 24, 50-363 Wrocław
 
 
Acta Agroph. 2008, 11(3), 613-622
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Based on exact field experiments, carried out in a Station of Variety Assessment located in south-west Poland in the years 1985-2004, a model was elaborated that indicates how the yield of spring wheat depends on the following factors: number of days with precipitation in the period Mach-July, precipitation in March-April, May, June, July, number of periods without rain longer than 10 days during the vegetation season, complex of soil agricultural value, soil phosphorus and potassium content, nitrogen fertilisation and year of study. The investigation showed that the precipitation factors have a significant effect on the yield level. The dependence of yield on the number of days with precipitation in March-July throughout the whole period was rising. The sum of rainfalls in March-April had a negative effect on spring wheat yield. A reversed situation presented itself in the relation between yield and precipitation total in the successive months. Precipitation in May, June and July had a positive effect on yield, the importance of the July precipitation being, however, smaller than that of the rainfalls of the preceding months. The number of 10-day rainless periods did not affect the yield level. In general, the complex of soil agricultural value turned out to be the factor that affected yield the most. A considerable effect on the size of yield was also exerted by soil phosphorus content and nitrogen fertilisation.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Ocena wpływu wybranych parametrów opadu i gleby na plonowanie pszenicy jarej w rejonie południowo-zachodnim Polski
pszenica jara, opad, kompleks, zasobność gleby
Na podstawie ścisłych doświadczeń polowych pochodzących ze Stacji Oceny Odmian z terenu południowo-zachodniej Polski z lat 1985-2004 opracowano model zależności plonu pszenicy jarej od następujących czynników: liczba dni z opadem w okresie marzec-lipiec, opad w miesiącach marzec-kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, ilość dziesięciodniowych okresów bezdeszczowych w sezonie wegetacyjnym, kompleks rolniczej przydatności gleb, zasobność gleby w fosfor i potas, nawożenie azotem i rok badań. Badania wykazały, że czynniki opadowe mają istotny wpływ na wielkość otrzymanego plonu. Zależność plonu od liczby dni z opadem w okresie marzec-lipiec w całym badanym przedziale była rosnąca. Suma opadów w miesiącach marzec-kwiecień miała ujem-ny wpływ na plon pszenicy jarej. Odwrotną sytuację przedstawiała zależność plonu od sumy opadów w kolejnych miesiącach. Opady w maju, czerwcu i lipcu w badanych przedziałach dodatnio wpływały na plon, jednak znaczenie opadu lipca było mniejsze niż opadów poprzednich miesięcy. Liczba co najmniej 10-dniowych okresów bezdeszczowych nie mała wpływu na wielkość plonu. Ogólnie, czynnikiem najsilniej modyfikującym plon okazał się kompleks rolniczej przydatności gleb. Duży wpływ na wielość plonu miała też zasobność gleby w fosfor i nawożenie azotem.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top