Comparison of content of selected elements in biomass of Sida hermaphrodita grown under various soil conditions
 
More details
Hide details
1
Department of Detail Cultivation of Plants, University of Life Sciences, ul. Akademicka 15, 20-950 Lublin
 
2
National Chemistry-Agriculture Station, ul. Żółkiewskiego 17, 05-075 Warszawa
 
 
Acta Agroph. 2008, 11(3), 589-595
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The material for the study originated from identical field experiments conducted on a soil classified as medium loam and light loamy sand. The experiments included two levels of fertilisation with nitrogen (100 and 200 kg ha-1 N) and phosphorus (39.3 and 52.4 kg ha-1 P). Determinations of the content of crude ash, N, P, K, Mg, Ca, Na, S, Cl, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb and Zn were made in accordance with commonly accepted methods. The biomass of Sida from the culture on the light loamy sand had a significantly higher content of crude ash, N, P, K, Mg, Ca, S and Ni, and a lower content of Cl. The content of the other elements was not affected by the soil type. The two levels of nitrogen and phosphorus fertilisation did not modify significantly the levels of the elements under study, with the exception of nickel and chlorine. Intensive fertilisation with nitrogen significantly reduced the content of chlorine and increased the content of nickel. The higher dose of phosphorus fertiliser caused a decrease in the content of nickel in the biomass of Sida.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Porównanie zawartości wybranych pierwiastków w biomasie ślazowca pensylwańskiego uprawianego w różnych warunkach glebowych
ślazowiec pensylwański, pierwiastki, gleby, nawożenie azotem, nawożenie fosforem
Materiał do badań pochodził z identycznych eksperymentów polowych prowadzonych na glebach zaliczanych do gliny średniej i piasku gliniastego lekkiego. W doświadczeniu uwzględniono dwa poziomy nawożenia azotem (100 i 200 kg•ha-1 N) i fosforem (39,3 i 52,4 kg•ha-1 P). Oznaczenia zawartości popiołu surowego, N, P, K, Mg, Ca, Na, S, Cl, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb i Zn wykonano ogólnie przyjętymi metodami. Biomasa ślazowca pensylwańskiego pochodząca z uprawy na piasku gliniastym lekkim zawierała istotnie więcej popiołu surowego, N, P, K, Mg, Ca, S, Ni, zaś mniej Cl. Na udział pozostałych pierwiastków gatunek gleb nie miał wpływu. Zastosowane dwa poziomy nawożenia azotem i fosforem nie zmieniały w znaczący sposób zawartości omawianych składników poza niklem i chlorem. Intensywne nawożenie azotem wpłynęło na istotne obniżenie zawartości chloru, natomiast wzrost zawartości niklu. Wyższa dawka nawozu fosforowego przyczyniła się do zmniejszenia zawartości niklu w biomasie ślazowca.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top