Yielding and chemical composition of leaves of strawberry plants depending on type of substrate and nitrogen fertilization
 
More details
Hide details
1
Department of Soil Cultivation and Fertilization of Horticultural Plants, Agricultural University, ul. Leszczyńskiego 58, 20-068 Lublin
 
 
Acta Agroph. 2006, 7(4), 901-908
 
KEYWORDS
ABSTRACT
In an experiment with strawberry (Fragaria x ananassa Duch) cv. Elsanta grown in an unheated plastic greenhouse, conducted during the years 2004-2005, the effect of substrate type (peat, peat+sand, peat+pine bark) and two nitrogen doses on the yield and chemical composition of leaves was investigated. The research showed no significant differences in the total yield of plants grown in peat and peat with pine bark mixtures. Total yield of strawberry grown in peat with sand mixture was significantly lower compared to other substrates. Nitrogen doses had no effect on the yielding of strawberry.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Plonowanie i skład chemiczny liści truskawki w zależności od rodzaju podłoża i nawożenia azotem
truskawka, rodzaj podłoża, dawka azotu, Plon, skład chemiczny liści
Badano wpływ podłoża (torf, torf z piaskiem, torf z korą) oraz dwu poziomów nawożenia azotem na plonowanie i skład chemiczny liści truskawki (Fragaria x ananassa Duch.) odmiany Elsanta uprawianej w nieogrzewanym tunelu foliowym w latach 2004-2005. Nie stwierdzono istotnych różnic w plonie ogólnym owoców truskawki uprawianej w torfie oraz torfie z korą sosnową. Rośliny uprawiane w torfie z piaskiem wydały niższy plon w porównaniu do pozostałych podłoży. Nie wykazano istotnych różnic w wielkości plonu ogólnego truskawki w zależności od wielkości dawki azotu.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top