Straw substrates for lettuce cultivation
 
More details
Hide details
1
Research Institute of Vegetable Crops, Department of Vegetable Cultivation and Nutrition
 
2
Research Institute of Pomology, Department of Ornamental Plants, ul. Pomologiczna 18, 96-100 Skierniewice
 
 
Acta Agroph. 2006, 7(4), 1003-1014
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Butterhead lettuce was cultivated on organic substrates in a greenhouse directly after a cucumber crop (summer cycle) and after a previous lettuce crop (autumn cycle). The following substrates were tested: coarse chaff of cereal straw (1cm pieces)-CC, fine chaff (0.5 cm pieces)-FC, fine chaff with composted pine bark mixed at 2:1 (FC/B1) and 1:2 (FC/B2), fine chaff with pine saw-dust at 2:1 (FC/S). The substrates were pressed in the form of slabs 100 x 20 x 10 cm and covered with plastic film. The physical properties of the substrates were measured before and after the cucumber crop, and chemical analysis was performed after cucumber and both lettuce cycle. The head weight, its marketable quality, and nitrate accumulation in leaves were evaluated. The lettuce heads quality and nitrate accumulation were affected by the physical properties of substrates and by macroelements uptake. Due to the good air-water conditions in mixed substrates, the rate of lettuce growth was better than in coarse and fine chaff. In consequence, the appearance of heads was superior, although no significant differences between average head weights and nitrate accumulation on chaff or its mixture with pine bark were noted. The results from both lettuce cultivation cycles were comparable.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Zastosowanie substratów słomiastych do poplonowej uprawy sałaty masłowej
uprawa poplonowa, podłoże organiczne, Słoma, sałata, tunel foliowy
Celem badań było określenie możliwości wykorzystania substratów z prasowanej sieczki ze słomy żytniej, pozostałych po wiosennej uprawie ogórka do poplonowej uprawy sałaty w tunelu foliowym. Sałatę masłową sadzono w dwóch cyklach następujących po sobie, z których pierwszy (cykl letni) rozpoczynano bezpośrednio po uprawie ogórka. Wykorzystano następujące substraty: sieczka gruba, sieczka drobna, mieszanki sieczki drobnej z korą sosnową (w stosunku objętościowym 2:1 i 1:2) i z trocinami (2:1). Przed uprawą ogórka substrat formowano ciśnieniowo w płyty o wymiarach 100 x 20 x 10 cm i umieszczano w workach z folii czarno-białej. Pomiary właściwości fizycznych podłoży przeprowadzano przed i po zakończeniu uprawy ogórka, analizy chemiczne – po każdym cyklu. Określano masę i wygląd główki handlowej oraz zawartość azotanów w liściach. Jakość główki i zawartość azotanów zależała od właściwości fizycznych substratów i możliwości pobierania składników pokarmowych. Nowe płyty miały wysoka porowatość ogólną (>92 %) i niską zdolność retencyjną wody przy podciśnieniu –10 cm H2O (ok. 30%), która jednak wzrastała po uprawie ogórka. Sieczka mieszana z korą miała lepsze właściwości powietrzno-wodne niż podłoża jednorodne. Sałata rosnąca na tych mieszankach miała lepszą jakość mimo, że nie stwierdzono istotnych różnic pomiędzy średnią masą główki handlowej i zawartością w niej azotanów. Wyniki uzyskane w obu cyklach uprawy sałaty były zbliżone.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top