RESEARCH PAPER
Determination of pressure ratio in plant granular solids. Part I. Theoretical considerations
 
More details
Hide details
1
Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego, Polska Akademia Nauk, ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin 27, Poland
 
 
Publication date: 2020-05-27
 
 
Acta Agroph. 2000, (37), 61-71
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Interpretational possibilities of the analytical method of determination of the pressure ratio based on the theory of plasticity were considered. Yielding at different regions of the layer of granular material was considered: at the centre, at the bin wall, and at the centre and at the bin wall in the active (storage) and the passive (discharge) stress case. The influence of the angle of internal friction and the angle of the wall friction on the pressure ratio was analysed. Obtained relationships were compared with recommendations of the design standards. Values of the pressure ratio recommended by the design standards arc similar to that obtained from theory for the case of yielding at the bin wall in the active stress state for the values of the angle of wall friction slightly smaller than the angle of internal friction.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wyznaczanie ilorazu naporu w roślinnych materiałach sypkich. Cz. I. Rozważania teoretyczne
iloraz naporu, kąt tarcia, materiał sypki, silos
W pracy rozważano możliwości interpretacyjne analitycznej metody wyznaczania ilorazu w materiałach sypkich opartej na założeniu, że materiał zachowuje się jak ciało plastyczne. Analizowano uplastycznienie materiału w różnych obszarach warstwy ośrodka: w osi zbiornika, przy ścianie oraz w osi i przy ścianie w czynnym (magazynowanie) i biernym (opróżnianie) stanic naprężenia . Rozpatrzono wpływ kąta tarcia wewnętrznego i kąta tarcia materiału o ścianę zbiornika na iloraz naporu oraz porównano uzyskane zależności z zaleceniami norm budowlanych. Stwierdzono, że wartości ilorazu naporu rekomendowane przez normy pokrywają się z wyznaczonymi na drodze rozważań teoretycznych w przypadku uplastycznienia przy ścianie w czynnym stanic naprężenia, gdy kąt tarcia zewnętrznego jest zbliżony do kąta tarcia wewnętrznego.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top