Analysis of eccentric discharging effects on stress states in cylindrical silo bins for grain
 
More details
Hide details
1
Faculty of Civil and Environmental Engineering, Bialystok Technical University, Wiejska 45, 15-351 Białystok
 
 
Acta Agroph. 2004, 4(2), 393-405
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The case of eccentric discharging through an opening located with a large eccentricity in cylindrical silo for grain has been considered in this paper. The experimental studies on distribution of hoop stresses in silo bin due to eccentric discharging conducted in reinforced concrete silo “in situ” have been presented and discussed. Also, selected results of numerical FEM analysis of considered silo bin subjected to eccentric loads have been presented, showing similar qualitative characteristics to results obtained from silo examination. The studies indicate that during eccentric discharging hoop bending moments appear in the zone adjacent to funnel flow of grain during eccentric discharging.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Analiza wpływu niecentrycznego opróżniania na naprężenia w cylindrycznym silosie na zboże
silos, opróżnianie mimośrodowe, badania „in situ”, analiza statyczna
W pracy rozpatrzono przypadek niecentrycznego opróżniania cylindrycznego silosu przez otwory usytuowane na dużym mimośrodzie względem osi pionowej komory. Opisano badania doświadczalne wykonane na obiekcie cylindrycznego silosu zbożowego w skali naturalnej, które wykazały znaczącą redystrybucję rozkładu naprężeń na obwodzie ścianie komory w wyniku niecentrycznego opróżniania, w porównaniu z opróżnianiem centrycznym. Wykorzystując postano-wienia najnowszego projektu normy europejskiej prEN-1991-4 określono teoretyczne rozkłady parcia poziomego w rozpatrywanej komorze i wykonano analizę numeryczną MES przypadku niesymetry-cznego obciążenia ściany silosu. Wyniki badań doświadczalnych i analiz numerycznych wykazały, że niesymetryczne obciążenia silosu dużej pojemności, wywołane mimośrodowym opróżnianiem są przyczyną występowania silnie zróżnicowanych na obwodzie ściany momentów zginających równoleżnikowych, co ma duży wpływ na niezawodność konstrukcji silosu.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top