RESEARCH PAPER
The relation of actual to potential evapotranspiration as an indicator of plant water stress for meadow plant cover
 
More details
Hide details
1
Institute of Agrophysics PAS, ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin, Poland
 
 
Publication date: 2020-10-02
 
 
Acta Agroph. 2001, (53), 17-28
 
KEYWORDS
ABSTRACT
In this paper a scheme of determination of actual Ea to potential Ep evapotranspiration relation, enabling the calculation of crop water stress index CWSI is presented. In the lysimetric study the actual evapotranspiration was calculated from the energy balance equation in which radiation temperature of plant cover measured with the use of thermographic device is a component of sensible heat flux equation expressing the transport of heat energy from evaporating surface to the atmosphere. Penman-Montheith method of potential evapotranspiration calculation was used as fitting the best the daily courses of actual evapotranspiration for the conditions of unlimited soil water availability for rooting system. It was stated that the relation of actual to potential evapotranspiration changes follow the changes of plant water potential. The obtained results confirmed the utility of the method using plant cover radiation temperature measurements for stating the moment of oncoming or persisting plant water stress and can be helpful in the attempt of evaluation with high accuracy the evapotranspiration of large agriculturally used areas.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Stosunek evapotranspiracji rzeczywistej do potencjalnej jako wskaźnik stresu wodnego roślinności łąkowej
stres wodny roślin, ewapotranspiracja, termografia
W pracy przedstawiono schemat określania stosunku ewapotranspiracji rzeczywistej Ea do potencjalnej Ep umożliwiającego wyznaczanie wskaźnika stresu wodnego roślin CWSI. W doświadczeniu lizymetrycznym określano ewapotranspirację rzeczywistą z równania bilansu cieplnego, w którym temperatura powierzchni roślin mierzona urządzeniem termograficznym jest składnikiem strumienia ciepła jawnego, wyrażającego transport energii cieplnej od parującej powierzchni do atmosfery. Wykorzystano metodę Penmana-Montheitha obliczania ewapotranspiracji potencjalnej. Dzienne przebiegi ewapotranspiracji potencjalnej uzyskane tą metodą były najbardziej zbliżone do dziennych przebiegów ewapotranspiracji rzeczywistej dla warunków nieograniczonej dostępności wody glebowej dla systemu korzeniowego. Stwierdzono, że trend zmian stosunku ewapotranspiracji rzeczywistej do potencjalnej był zbliżony do zmian potencjału wody w roślinach. Otrzymane wyniki potwierdziły przydatność metody wykorzystującej pomiar temperatury pokrywy roślinnej metodą termografii do określania zbliżającego się lub trwającego stresu wodnego roślin oraz ewapotranspiracji dużych obszarów użytkowanych rolniczo.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top