RESEARCH PAPER
Algorithm of determination of current-voltage curve parameters in voltammetric reduction of oxygen in the solutions
 
More details
Hide details
1
Institute of Agrophysics, Polish Academy of Sciences, ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin, Poland
 
 
Publication date: 2021-03-08
 
 
Acta Agroph. 2002, (72), 15-23
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The algorithm which makes possible the objective determination of the quasi plateau of current-voltage curve in voltammetric reduction of oxygen is presented. Quasiplateau was defined on the basis of mean value of the neighbourhood. This allows avoiding the subjective choice of the range of integration in the mathematical calculation of potential oxygen flux density.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Algorytm wyznaczania quasiplateau krzywej wolt amperometrycznej redukcji tlenu
gęstość strumienia tlenu w glebie, ODR, OFD
Przedstawiono algorytm umożliwiający wyznaczanie quasi plateau krzywej woltamperometrycznej redukcji tlenu cząsteczkowego. Quasiplateau zostało zdefiniowane średnią z otoczenia badanego punktu na krzywej. Dzięki temu, przy wyznaczaniu potencjalnej gęstości strumienia tlenu metodą woltamperometryczną, unika się subiektywnego wyboru przedziału całkowania.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top