RESEARCH PAPER
Tannery sludge utilisation for osier growing (Salix viminalis)
 
More details
Hide details
1
Department of Agricultural Chemistry, Agricultural University al. Mickiewicza 21, 30-120 Kraków, Poland
 
 
Publication date: 2020-11-15
 
 
Acta Agroph. 2002, (73), 167-173
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The effect of single application of tannery sludge doses from biological treatment plant on yielding and chemical composition of osier was investigated for four years. Considering fertilization purposes, the applied sludge had a favourite chemical composition, except chromium content. Diversification in yield occurred over time which elapsed since the sludge application and was directly proportional to its dose. There is a considerable difference between chromium contents in roots and in the above ground parts and between osier cultivated in soil and directly in the sludge. No increase in chromium uptake by the above ground parts was noticed. The standards concerning chromium supplied to the soil seem too strict.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wykorzystanie osadów garbarskich w uprawie wikliny
wiklina, osady garbarskie, chrom
rzez okres czterech lat badano wpływ na plonowanie i skład chemiczny wikliny wiciowej jednorazowo zastosowanych dawek osadu garbarskiego z biologicznej oczyszczalni. Zastosowany osad miał korzystny skład chemiczny z punktu widzenia nawożenia, z wyjątkiem zawartości chromu. Zróżnicowanie w plonie części nadziemnych wikliny następowało wraz z upływem czasu od zastosowania osadu i było wprost proporcjonalne do jego dawki . Istnieje znacząca różnica w zawartości chromu w korzeniach i częściach nadziemnych oraz pomiędzy uprawą wikliny w glebie i bezpośrednio w osadzie. Nic stwierdzono wzrostu pobrania chromu przez części nadziemne wikliny. Przyjęte normy prawne w odniesieniu do chromu wprowadzonego do gleby wydają się być zbyt restrykcyjne.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top