RESEARCH PAPER
Relations between kind of fertilization, the number of oligotrophics, zymogenous and fungi and winter wheat crop
 
More details
Hide details
1
Instytut Agrofizyki PAN, ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin 27
 
2
Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa, Al. Królewska 1, 24-100 Puławy
 
 
Publication date: 2020-04-30
 
 
Acta Agroph. 1999, (23), 17-29
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The relation between the number of microorganisms, plant crop and physico-chemical characteristics of the soil were determined. In addition, the work focused on presentation of organic and mineral fertilizers and the plant cultivated (winter wheat) and their influence on the number of oligotrophics and zymogenous bacteria and fungi. Groups of examined microorganisms utilized in higher degree added organic substance than mineral one. The number of soil microorganisms related to the crops when it was counted per 1 cm3 of soil solution.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Współzależności między sposobem na wożenia pszenicy ozimej, jej plonem a liczebnością bakterii oligotroficznych, zymogenicznych i grzybów
sposób uprawy, mikroorganizmy, charakterystyka fizyko-chemiczna gleb, pszenica ozima
Celem podjętych badań było określenie relacji pomiędzy liczebnością badanych mikroorganizmów a właściwościami fizykochemicznymi gleby i plonem pszenicy ozimej. Równocześnie starano się przedstawić wpływ nawożenia organicznego, mineralnego i rośliny na liczebność wybranych grup drobnoustrojów glebowych. Liczebność bakterii zymogenicznych, oligotroficznych i grzybów w glebie z nawożeniem organicznym (uprawa ekologiczna) była wyższa niż w glebie nawożonej nawozami mineralnymi. Poddane pomiarom grupy mikroorganizmów; bakterie oligotroficzne, bakterie zymogeniczne, grzyby wykorzystują substancję organiczną w znacznie większym stopniu niż mineralną i z reguły takie rezultaty pomiaru ich liczebności uzyskiwano, jeśli dla interpretacji wyników wykorzystywano standardowe sposoby prezentacji liczebności w odniesieniu do jednostki świeżej lub suchej masy gleby. Na podstawie przedstawionych badań można wnioskować, że najlepszą zgodność liczebności mikroorganizmów glebowych z uzyskiwanymi plonami udało się otrzymać, gdy dla prezentacji wyników użyto 1 cm3 roztworu glebowego jako jednostkę odniesienia.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top