RESEARCH PAPER
Number of microorganisms and electrolitical conductivity of soil under various cultivation systems
 
More details
Hide details
1
Instytut Agrofizyki PAN, ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin 27
 
2
Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa, Al. Królewska 1, 24-100 Puławy
 
 
Publication date: 2020-04-30
 
 
Acta Agroph. 1999, (23), 31-38
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Authors o f this paper presented the research which goal was to present changes undergoing in microbiological properties in electrolitic conductivity dependently on cultivation system. Organically fertilized soil received from under barley cultivation was characterized by higher number of microorganisms. Different systems of cultivation had also influence on specific electrolitic conductivity o f examined soil samples.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Liczebność drobnoustrojów i przewodnictwo elektrolityczne gleby różnie uprawianej
sposób uprawy, Mikroorganizmy glebowe, przewodnictwo elektrolityczne
Autorzy niniejszej pracy przedstawili badania mające na celu określenie zmian zachodzących we właściwościach mikrobiologicznych i przewodnictwa elektrolitycznego w glebie w zależności od systemu jej użytkowania. Gleba spod uprawy jęczmienia z nawożeniem organicznym charakteryzowała się najwyższą liczebnością, badanych mikroorganizmów. Różne systemy uprawy miały wpływ także na wielkości przewodnictwa elektrolitycznego właściwego badanych prób glebowych.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top