RESEARCH PAPER
Population changes of microbial groups involved in the soil nitrogen cycle under winter wheat
 
More details
Hide details
1
Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego, Polska Akademia Nauk, ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin 27, Poland
 
 
Publication date: 2020-05-30
 
 
Acta Agroph. 2001, (48), 47-53
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Various substances used as fertilizers exert specific effects on the soil, causing chemical and physicochemical changes and alteration of the edaphon, including microorganisms and their physiological activity. The study was undertaken to trace these changes, especially in the aspect of relation between the cultivation system: ecological – organic fertilization and conventional – NPK. During the period 1997-99 in soil samples from Cobra winter wheat cultivation conducted in the ecologic system – fertilization with organic substances only, and conventional system – NPK fertilizers, the selected microorganisms were determined by estimation of the most probable number (MPN) in liquid media: ammonifiers, nitrate reductors and nitrifiers. Increase of ammonifiers and nitrate reductors numbers during the intensive vegetation period, and then marked decrease of their numbers after harvest indicate a relation between their multiplication and plant growth phase.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Kształtowanie populacji grup drobnoustrojów biorących udział w przemianach azotu w glebie pod wpływem systemu upraw pszenicy ozimej
cykl azotowy, system uprawy, pszenica ozima
Różne formy substancji używanych do nawożenia działają w glebie w sposób specyficzny, powodują zmiany chemiczne i fizykochemiczne tego środowiska i równocześnie biorą udział w ukształtowaniu populacji edafonu, w tym mikroorganizmów, a w konsekwencji również ich fizjologicznej aktywności. Podjęte badania miały na celu poznanie tych zmian w zakresie zależności pomiędzy sposobem uprawy i stosowanego nawożenia: organicznego lub NPK pszenicy ozimej, a liczebnością wybranych grup mikroorganizmów cyklu azotowego. W latach 1997-1999, w próbkach gleb spod pszenicy ozimej odmiany Kobra, uprawianej w systemie ekologicznym (nawożenie wyłącznie nawozami organicznymi) lub w systemie konwencjonalnym (nawozy przemysłowe NPK) oznaczano liczebność wybranych zespołów mikroorganizmów. Wykonano wysiewy mikrobiologiczne dla określenia NPL (najbardziej prawdopodobnej liczby) w pożywkach płynnych: drobnoustrojów amonifikujących, drobnoustrojów redukujących azotany, nitryfikatorów. Zwiększająca się liczebność drobnoustrojów amonifikujących i redukujących azotany w glebie w okresie intensywnego wzrostu pszenicy ozimej (w stadium wiosennego ruszenia wegetacji do kłoszenia i początku kwitnienia), a następnie wyraźna obniżka liczebności badanych mikroorganizmów po sprzęcie roślin z pola, wskazywały na współzależność między namnażaniem tych drobnoustrojów a stadium wzrostu rośliny. Nie obserwowano wyraźnej zależności w liczebności wybranych grup drobnoustrojów od stosowanych nawozów.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top