RESEARCH PAPER
Relations between fertilization, cultivation system and water-stability of soil aggregates and number of microorganisms
 
More details
Hide details
1
Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego, Polska Akademia Nauk, ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin 27, Poland
 
2
Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa, ul. Królewska 1, 24-100 Puławy, Poland
 
 
Publication date: 2020-05-27
 
 
Acta Agroph. 2000, (38), 47-57
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The research was carried out on the basis of the long term field experiments run by the Institute of Soil Science and Plant Nutrition in Puławy. The aim of the research was to determine the changes in water stability of soil aggregates under ecological and conventional cultivation of winter wheat. The results showed that the number of bacteria and fungi and water stability of aggregates sampled from under plants cultivated on organically cultivated soil were higher in the organically fertilized. It was stated that in the soil under winter wheat that had been organically fertilized fractions of the soil aggregates Ø 3-1 mm and 1-0,5 mm indicated high waterstability, even up to 60%.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Współzależności między nawożeniem, systemem uprawy, wodoodpornością agregatów glebowych a liczebnością drobnoustrojów
nawożenie, system uprawy, liczebność mikroorganizmów, wodoodporność agregatów glebowych
Badania były prowadzone na bazie wieloletnich doświadczeń statycznych prowadzonych w IUNG w Puławach. Celem badań było określenie zmian zachodzących w liczebności drobnoustrojów oraz wodoodporności agregatów glebowych pod uprawą pszenicy ozimej w systemach użytkowania konwencjonalnego i ekologicznego. Otrzymane wyniki wykazały, iż w ciągu całego okresu badań liczebność bakterii i grzybów była wyższa w glebie nawożonej organicznie. W tym wariancie doświadczenia zauważono również większą wodoodporność agregatów glebowych. Stwierdzono, że nawożenie organiczne w porównaniu z mineralnym przyczyniło się do wzrostu wodoodporności frakcji agregatów o średnicy 3-1 i 1-0,5 mm sięgające do kilkudziesięciu procent (60%).
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top