RESEARCH PAPER
Evaluation of soil bacteria number by various models
 
More details
Hide details
1
Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego, Polska Akademia Nauk, ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin 27, Poland
 
2
Politechnika Lubelska, Nadbystrzycka 40, 20-618 Lublin, Poland
 
 
Publication date: 2020-05-27
 
 
Acta Agroph. 2000, (38), 37-46
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The aim of the research was to determine the changes in number of microorganisms m soil under ecological and conventional cult1vation of winter wheat. The number of bacteria was presented as J number of colony forming unit (CFU) ace. to Parkinson and after using all the observations according to FOR model The number of colony forming units was presented m relation to: 1 g of fresh soil, 1 g of dry soil, 1 cm3 soil, 1 cm3 of soil dilution and 1 cm3 of soil porosity. The obtained results depended not only on the method of dealing with the samples and the way of measuring. They depended also on the used method of presenting the results. The used of FOR model allowed for evaluating the adequacy of the media for the needs of the observed microorganisms.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Zastosowanie różnych modeli do określania liczby bakterii w glebie
liczebność bakterii, model FOR, sposób uprawy
Celem badań było dokonanie oceny zmian zachodzących w liczebności bakterii na tle cech fizyko-chemicznych gleb w systemach użytkowania konwencjonalnego i ekologicznego. Obiektem doświadczeń była gleba płowa wytworzona z glin zwałowych o składzie mechanicznym piasków gliniastych mocnych. Liczbę bakterii przedstawiono jako liczebność tworzących kolonie jednostek (CFU) wg Parkinsona oraz po wykorzystaniu wyników wszystkich obserwacji w modelu FOR wg Hattoriego. Liczebności tworzących kolonie jednostek wyrażono w stosunku do: 1 g świeżej masy gleby, 1 g suchej masy gleby, 1 cm3 gleby, 1 cm3 roztworu glebowego, 1 cm3 porowatości gleby. Użycie modelu FOR pozwala na dopasowanie użytych pożywek do potrzeb pokarmowych obserwowanych mikroorganizmów. Uzyskiwane rezultaty zależą nic tylko od sposobu postępowania z próbkami glebowymi, ale także od sposobu hodowania i pomiaru bakterii.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top