RESEARCH PAPER
Effect of soil water content on N2O and CO2 emission (peat-muck soil irrigated with municipal wastewater)
 
More details
Hide details
1
Institute of Agrophysics PAS, ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin, Poland
 
2
Catholic University of Lublin, al. Kraśnicka 102, 20-718 Lublin, Poland
 
3
Technical University, ul. Nadbystrzycka 40, 20-618 Lublin, Poland
 
 
Publication date: 2020-10-08
 
 
Acta Agroph. 2001, (53), 165-170
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The aim of this study was to determine the effect of soil water content on N2O and CO2 emission, and redox potential in soil (Eutric Histosol) planted with Populus nigra. Soil was irrigated with municipal wastewater 10 times during the vegetation season at low and high dose (750 mm and 1500 mm per year, respectively). Soil water content increased after irrigation up to 221% (w/w). Maximal N2O emission was 0.002 and 0.003 dm3m–2h–1 at low and high wastewater dose, respectively. CO2 emission increased after irrigation and reached 0.66 dm3 m–2 h–1 on 7th day at high wastewater dose. Soil redox potential (Eh) decreased as a result of 4-days flooding from 400 mV to 60 mV.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ uwilgotnienia gleby torfowo-murszowej irygowanej ściekami miejskimi na emisję N2O i CO2
emisja, N 2 O, CO 2, wilgotność. ścieki miejskie
Celem pracy było zbadanie wpływu wilgotności gleby torfowo-murszowej (Eutric Histosol) na emisję podtlenku azotu i dwutlenku węgla z uwzględnieniem dynamiki potencjału redoks. Badania prowadzono w warunkach naturalnych na polu doświadczalnym porośniętym topolą i naturalnym układem roślin towarzyszących. W okresie wegetacji stosowano 10 krotne zalewy przy dwóch dawkach ścieków, odpowiednio 750 i 1500 mm rocznie. Wilgotność gleby określono metodą suszarkową. Pomiar emisji gazów z powierzchni pól wykonano przy wykorzystaniu zestawu podstaw metalowych i przeźroczystych komór montowanych za każdym razem po zastosowaniu nawodnień. Zawartość N2O i CO2 w powietrzu analizowano chromatograficznie. Wilgotność gleby po wprowadzeniu ścieków wynosiła ok. 200% na wszystkich badanych poletkach. W trakcie trwania cyklu zalewowego osiągnęła najwyższą wartość 221% szóstego dnia na polu zalewanym pojedynczą dawką. Maksymalna emisja N2O wynosiła odpowiednio 0,002 i 0,003 dm3 m–2 h–1 po wprowadzeniu pojedynczej i podwójnej dawki nawodnień. Emisja CO2 wzrastała po wprowadzeniu ścieków i osiągnęła maksymalną wartość 0.66 dm3 m–2 h–1 po 7 dniach na polu zalewanym podwójną dawką ścieków. Wartości potencjału redoks (Eh) po wprowadzeniu ścieków obniżyły się z 400 mV do 60 mV w okresie 4 dni na polu zalewanym pojedynczą dawką ścieków.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top