RESEARCH PAPER
Some chemical and physical properties of soils derived from sandy-silt and loess formations under different management
 
More details
Hide details
1
Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN, ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin, Poland
 
 
Publication date: 2021-03-29
 
 
Acta Agroph. 2002, (78), 287-297
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Sandy silt and silty loam (loess) formations of south east Poland are presented on geological maps as loess. Such presentation is questioned since the textural differences can result in soil properties affecting soil quality. This study aimed to determine texture and some chemical and physical properties in main horizons of Luvisols derived from the both formations under forest and arable cropping. The results indicated that soils derived from sandy silt compared to loess formations at comparable horizons are characterised by greater sand content, bulk density and acidity and lower soil organic carbon, Fe concentration, specific surface area and porosity for pores retaining plant available water. The soils under forest compared to those under arable cropping showed greater soil organic carbon content, acidity, Fe concentration and lower bulk density. The differences were affected by soil horizon.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wybrane chemiczne i fizyczne właściwości gleb wytworzonych z utworów piaszczysto-pyłowych i lessowych różnie użytkowanych
chemiczne i fizyczne właściwości, less, utwory piaszczysto-pyłowe, użytkowanie
Utwory piaszczysto-pyłowe i pyłowe (lessowe) południowo-wschodniej Polski są przedstawiane na mapach geologicznych jako lessy. Połączenie to jest kwestionowane, ponieważ różnice w uziarnieniu tych gleb mają wpływ na szereg właściwości warunkujących ich jakość. W niniejszej pracy porównano wybrane właściwości chemiczne i fizyczne w poziomach genetycznych gleb płowych (uprawnych i leśnych) wytworzonych z utworów piaszczysto-pyłowych i pyłowych (lessu). Gleby wytworzone z utworów piaszczysto-pyłowych w porównaniu do gleb wytworzonych z utworów pyłowych charakteryzują się w porównywalnych poziomach genetycznych większą zawartością piasku, gęstością, kwasowością i mniejszą zawartością węgla organicznego, żelaza i porów zatrzymujących wodę dostępną dla roślin oraz powierzchnią właściwą. Gleby leśne w porównaniu do uprawnych są zasobniejsze w węgiel organiczny i żelazo i charakteryzują się większą kwasowością i mniejszą gęstością. Zakres tego zróżnicowania zmienia się w zależności od poziomu genetycznego.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top