RESEARCH PAPER
CH4 oxidation against a background of O2 and CO2 emissions in loess soil
 
More details
Hide details
1
Institute of Agrophysics, Polish Academy of Sciences, ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin, Poland
 
2
Catholic University of Lublin, Al. Kraśnicka 102,20-718 Lublin, Poland
 
 
Publication date: 2021-03-29
 
 
Acta Agroph. 2002, (78), 241-247
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The aim of the study was to qualify methanotrophic ability of grey-brown podzolic loess soil taken from the forest and cultivated fields under laboratory conditions. The soil samples (10 g) at water potential 159 hPa were placed in dark glass flasks and tightly closed. The 4.4 cm3 of methane was injected to each bottle in order to obtain 5% of CH4 concentration in the head spaces. Control samples were prepared without methane. During incubation at 20°C through 60 days air samples were analysed by gas chromatography. The highest methanotrophic activity was observed in the cultivated soil from Ap horizon (pH = 6.8) and after 8 days of incubation all added methane was oxidised. In the case of forest soil during the incubation only some % of CH4 oxidation took place. Significant differentiation of pH in the investigation soils: 6.8; 4.2; 4.9 for cultivated and for Ah and Ck horizons of forest soil respectively seems to be very important for methanothrophic process, showing optimum at neutral pH.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Utlenianie CH4 na tle emisji oz i coz przez glebę płową wytworzoną z lessu
gleba płowa, utlenianie metanu
Celem pracy było określenie zdolności metanotroficznej gleby w warunkach laboratoryjnych. Do doświadczenia użyto glebę płową wytworzoną z lessu. Glebę o wilgotności odpowiadającej potencjałowi wody glebowej 159 hPa odważono w porcjach o masie 10 g, umieszczono je w naczyniach inkubacyjnych wykonanych z ciemnego szkła i szczelnie zamknięto. Następnie z naczyń usunięto po 4,4 ml powietrza i zadozowano po 4,4 ml CH4, co dawało 5%-ową zawartość metanu, z wyjątkiem kontroli, do których nie dodano CH4. Inkubację prowadzono w temperaturze 20°C przez okres 60 dni. Najwyższą aktywność metanotroficzną wykazała gleba z pola uprawnego, z poziomu Ap (głębokość 0-20 cm), w której całkowite utlenienie metanu nastąpiło już po 8 dniach inkubacji. W przypadku gleby leśnej w ciągu całego doświadczenia stężenie metanu zmniejszyło się jedynie o dziesiętne części procenta. Znaczne różnice pH badanych gleb wynoszące : 6,8 dla gleby z pola uprawnego, 4,2 dla gleby z lasu (głębokość 3-10 cm) i 4,9 dla gleby z lasu (głębokość 140-160 cm), mogły mieć istotny wpływ na przebieg procesu metanotrofii.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top