RESEARCH PAPER
Influence of litter use in tree rows on the enzymatic activity of soil in a young apple-tree orchard
 
More details
Hide details
1
Instytut Gleboznawstwa i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego, Akademia Rolnicza, ul. Leszczyńskiego, 20-069 Lublin, Poland
 
 
Publication date: 2020-05-30
 
 
Acta Agroph. 2001, (48), 17-27
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The research was carried out on the typical lessive soil (Haplic Luvisols) in a young apple-tree orchard consisting of trees of the Elstar Elshof variety on the M9 stock. The trees were planted in the Spring of 1997. The impact of littering the soil with different material (black foil; wheat straw; needled cloth) on its enzymatic activity and on the changes in the content of mineral components in the soil was investigated. Soil maintained in a herbicide fallow with Simazine was the control site. The average activity of dehydrogenase, phosphatase, urease, and protease in the soil littered with straw and cloth was higher that in the soil from under the herbicide fallow. Only in the soil from under black foil the average activity of the investigated enzymes, except protease, was lower than in the soil from under the herbicide fallow. Three years after planting the trees, in which no mineral fertilization was used other than nitrogen fertilization, the use of non-organic litter decreased the content of phosphorus, potassium, and magnesium; decreased the content of organic carbon; narrowed the C:N ratio; and increased the soil acidification. The greatest changes in the content of mineral components were found in the humus horizon of the soil under non-organic litter. In the case of the wheat straw litter, there was a decrease in the total amount of nitrogen in the soil and the C:N ratio increased. The content of the ammonium form in the soil of the investigated combinations was higher than the content of the nitrate form of nitrogen. Opposite tendencies were observed only in the case of the black foil litter.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ stosowania ściółek w rzędach drzew na aktywność enzymatyczną gleby w młodym sadzie jabłoniowym
gleba płowa, sad jabłoniowy, ściółki, aktywność enzymatyczna
Badania przeprowadzono na glebie płowej typowej (Haplic Luvisol), w młodym sadzie jabłoniowym złożonym z drzew Elstar Elshof na podkładce M9, posadzonych na wiosnę 1997 roku. Zbadano wpływ ściółkowania gleby różnymi materiałami (czarna folia, słoma pszenna i włóknina) na jej aktywność enzymatyczną i na zmiany zawartości składników mineralnych w glebie. Jako obiekt kontrolny przyjęto glebę utrzymywaną w ugorze herbicydowym przy pomocy Simaziny. Ściółkowanie gleby w rzędach drzew stymulowało na ogół jej aktywność enzymatyczną. Przeciętna aktywność dehydrogenaz, fosfataz, ureazy i proteazy w glebie ściółkowanej słomą i włókniną była większa niż w glebie spod ugoru herbicydowego. Jedynie w glebie spod czarnej folii przeciętna aktywność badanych enzymów, z wyjątkiem proteazy, była mniejsza niż w glebie spod ugoru herbicydowego. Po trzech latach od posadzenia drzew, w których nie stosowano nawożenia mineralnego, z wyjątkiem nawożenia azotowego, stosowanie ściółek nieorganicznych zmniejszyło zasobność w fosfor, potas i magnez, spowodowało spadek zawartości węgla organicznego, zawężenie stosunku C:N oraz wzrost zakwaszenia gleby. Największe zmiany zasobności w składniki mineralne dotyczyły poziomu próchnicznego gleby znajdującego się pod ściółkami syntetycznymi. W przypadku ściółki ze słomy pszennej stwierdzono spadek ogólnej ilości azotu w glebie oraz rozszerzenie wartości stosunku C:N. Zawartość amonowej formy w glebie badanych kombinacji była większa niż zawartość azotanowej formy azotu. Przeciwne tendencje odnotowano jedynie w przypadku ściółki z czarnej folii.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top