RESEARCH PAPER
Determination of polycyclic aroma tic hydrocarbons in soils and organic wastes by HPLC-UV
 
More details
Hide details
1
Instytut Gleboznawstwa i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego, Akademia Rolnicza ul. Leszczyńskiego 7, 20-069 Lublin, Poland
 
 
Publication date: 2020-05-30
 
 
Acta Agroph. 2001, (48), 7-16
 
KEYWORDS
ABSTRACT
This paper is concerned with the comparison of the extraction conditions for PAH recovery from sewage sludge and soil. Different conditions of ultrasonic method were used for PAH extraction. The efficiency of the continuous extraction (1 x 60 cm3, 1 x 100 cm3) was compared with the extraction with two portions of the solvents (2 x 30 cm3, 2 x 50 cm3). The SPE technique was applied to clean up the obtained extraction. HPLC with UV detection was used for quantitative and qualitative determination of PAHs. The described method was employed for PAH determination in sewage sludge and oil contaminated soil. Quantitative determination of 16 PAHs was 26.32 mg/kg in sewage sludge and 100-16 000 µg/kg in soil.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Oznaczanie wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w glebach i odpadach organicznych metodą HPLC-UV
WWA, osady ściekowe, zanieczyszczenia gleb, HPLC-UV, ekstrakcja ultradźwiękowa
W pracy dokonano porównania różnych warunków ekstrakcyjnych na odzysk wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych z osadu ściekowego i gleby. Do ekstrakcji wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych wykorzystano zmienne warunki metody ultradźwiękowej. Porównano skuteczność ekstrakcji ciągłej (1 x 60 cm3, 1 x 100 cm3) z ekstrakcją dwoma porcjami rozpuszczalnika (2 x 30 cm3, 2 x 50 cm3). Otrzymane ekstrakty oczyszczano techniką SPE, do ilościowego i jakościowego oznaczania WWA wykorzystano chromatograf cieczowy z detekcją UV. Opracowaną metodę zastosowano praktycznie do oznaczenia WWA w osadzie ściekowym i glebie pochodzącej z terenu podlegającego zanieczyszczeniom ropopochodnym. Oznaczone ilości 16 WWA w osadzie ściekowym wyniosły 26,32 mg/kg, natomiast w glebie wahały się 100-16000 µg/kg.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top