RESEARCH PAPER
Influence of orchard use on the changes in selected soil properties
 
More details
Hide details
1
Instytut Gleboznawstwa i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego, Akademia Rolnicza, ul. Leszczyńskiego, 20-069 Lublin, Poland
 
 
Publication date: 2020-05-30
 
 
Acta Agroph. 2001, (48), 29-39
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Results of the research on the selected properties of a lessive soil (Haplic Luvisols) of the granulometric composition of loamy silt, received in the second year of orchard use (1999) were compared with the properties of that soil before replanting the orchard (1997). The aim of the research was to evaluate the impact of various systems of soil cultivation in the apple-tree orchard on the changes in its chemical and physical properties. The use of non-organic litter (black foil and cloth) and the herbicide fallow caused a decrease in the content of organic carbon, total nitrogen; narrowed the C:N ratio; caused negative changes in the content of biogenic components and basic cations; and increased the acidification of the soil in those combinations. After two years of orchard use, the applied systems of soil cultivation cased the growth in its capacity density by 2-15%. Total porosity of the investigated soil balanced between 41.57% and 51.15%. After two years, no significant influence of the maintenance of the soil on the value of that feature was stated. Littering the orchard soil with different material had a positive effect on its water-air properties. An increase in the humidity and in the value of the air capacity of the soil was observed in the soil from under non-organic litter.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ użytkowania sadowniczego na zmiany wybranych właściwości gleby
gleba płowa, użytkowanie sadownicze, systemy uprawy, właściwości gleby
Porównano wyniki badań wybranych właściwości gleby płowej typowej (Haplic Luvisols) o składzie granulometrycznym pyłu gliniastego, uzyskane w drugim roku użytkowania sadowniczego (1999) z właściwościami tej gleby przed replantacją sadu (1997). Celem badań była ocena wpływu różnych systemów uprawy gleby w sadzie jabłoniowym na zmiany jej właściwości chemicznych i fizycznych. Stosowanie ściółek nieorganicznych (czarnej folii i włókniny) oraz ugoru herbicydowego spowodowało spadek zawartości węgla organicznego, ogólnej ilości azotu, zacieśnienie wartości stosunku C:N, niekorzystne zmiany w zawartości składników biogennych i kationów zasadowych oraz wzrost zakwaszenia gleby tych kombinacji. Po dwóch latach użytkowania sadowniczego wprowadzone systemy uprawy gleby spowodowały wzrost jej gęstości objętościowej w granicach 2-15%. Porowatość ogólna badanej gleby kształtowała się w przedziale od 41,57% do 51,15%. Po upływie dwóch lat nie odnotowano istotnego wpływu sposobu pielęgnacji gleby na wartość tej cechy. Ściółkowanie gleby w sadzie różnymi materiałami miało korzystne oddziaływanie na jej właściwości wodno-powietrzne. W glebie spod ściółek nieorganicznych stwierdzono wzrost wilgotności oraz wartości pojemności powietrznej gleby. Przeprowadzone testy okazały się dobrymi wskaźnikami różnicującymi badane obiekty glebowe w zależności od sposobu uprawy gleby w sadzie.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top