RESEARCH PAPER
Dynamics of soil enzymatic activity depending on weed method in the orchards
 
More details
Hide details
1
Institute of Soil Science and Environment Management, University of Agriculture, ul. Leszczyńskiego 7, 20-069 Lublin, Poland
 
 
Publication date: 2020-11-10
 
 
Acta Agroph. 2002, (73), 45-57
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Analysis of dynamics of seasonal changes depending on the usage of different weed control systems in orchards was a good of this research. This research was based on the results of the three-year experiment carried out in apple orchard where Elstar Elshof trees on M9 stock growing on a lessive soil (Haplic Luvisol) derived from silt formations on chalk mar!. It has been proved that need control methods has important influence on dynamics of soil enzymatic activity and major plant nutrition compounds in certain time periods, seasonal changes of examined enzymes was depended both on enzyme individual properties and on soil chemical properties. Among all used methods of weed control in orchard mulching soil with wheat straw had the best influence on dynamics of biochemical and chemical properties of studied ecosystems. This phenomenon was observed both in short time periods (during one vegetation season) as well as in annual seasonal changes.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Dynamika aktywności enzymatycznej gleby w zależności od metody zwalczania chwastów w sadach
gleba, sad jabłoniowy, systemy odchwaszczania, aktywność enzymatyczna
Celem niniejszej pracy była analiza dynamiki sezonowych zmian aktywności enzymatycznej gleby w warunkach stosowania zróżnicowanych systemów zwalczania chwastów w sadach. Badania przeprowadzono opierając się na trzyletnim doświadczeniu w sadzie jabłoniowym złożonym z drzew odmiany Eistar Elshofna podkładce M9, na glebie płowej typowej (Haplic Luvisol) wytworzonej z utworu pyłowego, niecałkowitego, zalegającego na marglu kredowym. Wykazano istotny wpływ metody zwalczania chwastów w sadzie na dynamikę aktywności enzymatycznej gleby i podstawowych składników pokarmowych roślin w określonych przedziałach czasowych. Sezonowa zmienność badanych enzymów uzależniona była zarówno od indywidualnych właściwości enzymu, jak i od właściwości chemicznych gleby. Ściółkowanie gleby słomą pszenną, spośród stosowanych metod zwalczania chwastów w sadach, miało najkorzystniejszy wpływ na dynamikę właściwości biochemicznych i chemicznych badanego ekosystemu. Zjawisko to obserwowano zarówno w krótkich przedziałach czasowych (w czasie jednego sezonu wegetacyjnego), jak i rocznych zmianach sezonowych.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top