Influence of herbicide fallows on soil structure and aggregate water stability of soil in apple orchard
 
More details
Hide details
1
Institute of Soil Science and Environment Management, Agricultural University, ul. S. Leszczyńskiego 7, 20-069 Lublin
 
 
Acta Agroph. 2006, 8(4), 1005-1016
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The research was conducted in experimental apple orchard on Haplic Luvisol developed from silt formation. The following methods of soil management systems in tree rows were compared: herbicide fallow treated with simazine (Azotop), herbicide fallow treated with glyphosate (Roundup 360SL), and mechanical fallow treated with hoeing. Morphological analysis of non-transparent soil blocks showed that soil structure in apple orchard under the herbicide fallows was favourable, similar to that of soil under mechanical fallow, or somewhat better. Content of water-stable aggregates of 0.25-10 mm inf diameter, especially of 1-10 mm and 1-5 mm, under herbicide fallows was similar to aggregate content under mechanical fallow, or even greater. The results showed that herbicide fallows treated with Azotop and Roundup did not cause any deterioration of the soil structure of Haplic Luvisol developed from silt.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ ugorów herbicydowych na strukturę i wodoodporność agregatów gleby sadu jabłoniowego
gleba płowa, struktura gleby, użytkowanie sadownicze, ugory herbicydowe
Badania prowadzono w doświadczalnym sadzie jabłoniowym na glebie płowej wytworzonej z utworu pyłowego. Stosowano następujące metody pielęgnacji gleby w rzędach drzew: ugór herbicydowy utrzymywany przy pomocy simaziny (preparatu Azotop), ugór herbicydowy utrzymywany przy pomocy glifosatu (preparatu Roundup 360SL) i ugór mechaniczny utrzymywany przy pomocy gracowania. Morfologiczna analiza nieprzezroczystych szlifów glebowych wykazała, że struktura gleby w sadzie jabłoniowym pod ugorami herbicydowymi była korzystna, podobna do struktury gleby pod ugorem mechanicznym lub nieco lepsza. Zawartość wodoodpornych agregatów o wymiarach 0,25-10 mm, zwłaszcza 5-10 mm i 1-5 mm, pod ugorami herbicydowymi była zbliżona do zawartości agregatów pod ugorem mechanicznym lub większa. Badania wykazały, że ugory herbicydowe utrzymywane przy pomocy Azotopu i Roundupu nie spowodowały pogorszenia struktury gleby płowej wytworzonej z utworu pyłowego.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top