RESEARCH PAPER
Selected properties of forest and arable soils developed from sands and loesses
 
More details
Hide details
1
Institute of Soil Science and Environment Management, Agricultural University, Leszczyńskiego 7, 20-069 Lublin, Poland
 
 
Publication date: 2020-10-18
 
 
Acta Agroph. 2001, (56), 283-295
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Four sandy and three loess, forest and arable soil profiles in Lublin region (SE Poland) were selected for the investigations. Analysed soil properties depended on the type, genetic horizon and soil use. The humus horizons of arable soils showed lower acidity, lower amount of exchangeable H+, lower content of Corg. and Ntot., higher sum of bases and lower sorptive capacity in comparison to related horizons of forest soils. No clear effect of land use on the content of available K, P and Mg was stated.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Badania porównawcze właściwości gleb leśnych i uprawnych wytworzonych z piasków i lessów
gleby piaszczyste i lessowe, leśne i orne użytkowanie, właściwości gleby
Badania przeprowadzono w profilach gleb leśnych i odpowiadających im profilach gleb uprawnych wytworzonych z piasków i lessów z regionu Lubelszczyzny. Badane właściwości gleb były uzależnione od typu, poziomu genetycznego oraz sposobu użytkowania gleby. Poziomy próchniczne gleb ornych, piaszczystych i lessowych, w porównaniu do odpowiadających im poziomów gleb leśnych, charakteryzowały się mniejszym zakwaszeniem, mniejszą, kwasowością hydrolityczną, niższą zawartością Corg. i Nog., wyższą sumą kationów zasadowych i stopniem wysycenia nimi kompleksu sorpcyjnego oraz mniejszą pojemnością sorpcyjną gleby. Nie stwierdzono jednoznacznego wpływu użytkowania gleby na zawartość wymiennego i przyswajalnego Ki Mg oraz dostępnego P.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top