RESEARCH PAPER
Evolution and degradation of the drain landscapes and soils of The Byelorussian Polesye Region
,
 
,
 
,
 
 
 
 
More details
Hide details
1
Byelorussian State University, Skaryny av., 4, 220050, Minsk, Republic of Byelarus
 
 
Publication date: 2021-01-21
 
 
Acta Agroph. 2002, (67), 287-299
 
KEYWORDS
ABSTRACT
A complex monitoring research of the drained landscapes and soils in the Byelorussian Polesye has been carried out on the permanent sites and soil geo-morphological profiles from 1971. The research period with the levelling of surface, soil cartography, sampling of soils, water and vegetation in the permanent sites and their analysis allowed to determine the main regularities in the changes or the drained landscapes and soils. The evolution models or the drained soils were worked out and the prognosis was compiled. Evolution and degrading or the drained landscapes and soils evolved towards less productive non-marshy soils.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Ewolucja i degradacja zmeliorowanych krajobrazów i gleb regionu Polesia Białoruskiego
monitoring, krajobraz, gleby, ewolucja, degradacja
Przeprowadzono badania monitoringowe zdrenowanych krajobrazów i gleb Polesia Białoruskiego w wybranych glebowo-geomorfologicznych profilach – od 1971 roku. Przedstawiono specyficzne obiekty melioracyjne oraz metodę monitoringu. Wykazano kierunki ewolucji i degradacji zdrenowanych gleb prowadzące do obniżenia ich produktywności. Badania monitoringowe dały podstawę do stworzenia modeli ewolucji zdrenowanych gleb w różnych warunkach drenażu. Opracowano prognozę zmian gleb zdrenowanych do 2015 roku dla dużych gospodarstw i dla całego kraju, według której ok. 370 000 ha płytkich gleb torfowych Białorusi przekształci się w antropogeniczne gleby mineralne, głównie piaszczyste. Aktualnie opracowuje się klasyfikację tych gleb, metodę ich kartografii oraz rekomendację dla ich optymalnego użytkowania.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top