RESEARCH PAPER
Evolution, resources and main hazards of soils
,
 
 
 
More details
Hide details
1
Institute of Agrophysics, Polish Academy of Sciences, Doświadczalna 4, 20-290 Lublin, Poland
 
2
Instytut Gleboznawstwa i Ochrony Środowiska Przyrodniczego, Akademia Rolnicza w Lublinie, ul. S. Leszczyńskiego 7, 20-069 Lublin
 
 
Publication date: 2021-01-05
 
 
Acta Agroph. 2002, (65), 3-89
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The monographs presents possibility of soil evolution from the primitive forms (in earlier geological epochs) to more complex, which intensified as a contemporary man appeared. An evolution of environment including soils, in Holocene in taking in consideration Polish territory was discussed. Further chapters describe soi I resources of the World and their used in various climatic-vegetation-soil zones. The last chapters show main hazards of soil environment caused by denudation, erosion, changes in composition and properties of soils and in global climate change.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Ewolucja, zasoby i główne zagrożenia gleb
gleby, ewolucja, zasoby, zagrożenia
Opracowanie przedstawia możliwości rozwoju gleb od stadiów prymitywnych (we wczesnych epokach geologicznych) do bardziej złożonych, nasilających się wraz z pojawieniem człowieka współczesnego. Ocenie poddano ewolucję środowiska, w tym również gleb, w holocenie, z uwzględnieniem obszaru Polski. Kolejne rozdziały omawiają zasoby glebowe świata i ich wykorzystanie w różnych strefach klimatyczno-roślinno-glebowych. Końcowe rozdziały wskazują na główne zagrożenia środowiska glebowego wywołane denudacją, erozją, zmianami składu i właściwości gleb oraz globalnymi zmianami klimatu.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top