RESEARCH PAPER
Selected characteristics of leeks fertilised with vermicomposts and mineral fertilisers
 
More details
Hide details
1
Institute of the Biological Science for Agricultural Production, Economy Department of Rzeszów University, ul. Ćwiklińskiej 2, 35 959 Rzeszów, Poland
 
 
Publication date: 2020-11-16
 
 
Acta Agroph. 2002, (73), 213-219
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The influence of manuring (with mineral NPK fertilisers and with vermicompost A and B) has been assessed on the selected features of leeks. Two kinds of leeks were examined: Arkansas and Bartek varieties. The experiment was carried out with four replications within randomised block designs. In autumn, the Arkansas leeks supplied with vermicompost A were longer than those given vermicompost B or mineral fertilisers. The former were also the heaviest. Manuring did not affect Bartek leeks in autumn, but after overwintering in the soil, the length and weight of manured plants (also the edible parts) were much bigger than those of control leeks.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Charakterystyka wybranych cech porów nawożonych wermikompostami na wozami mineralnymi
wermikompost, nawożenie mineralne, pory
Określano wpływ nawożenia (wermikompostem A i B oraz nawozami mineralnymi NPK) na cechy użytkowe porów odmiany Arkansas i Bartek. Doświadczenie przeprowadzono na glebie kompleksu pszennego dobrego, metodą losowanych bloków w czterech powtórzeniach. Zebrane jesienią pory Arkansas uprawiane na wermikompoście A były dłuższe od nawożonych NPK i wermikompostem B. Pory te były także najcięższe. Długość porów Bartek nie zależała od nawożenia. Po przezimowaniu porów w gruncie stwierdzono, że długość i masa całych roślin nawożonych (także ich części konsumpcyjnej), były istotnie większe niż u porów bez nawożenia.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top