RESEARCH PAPER
Application of chlormequat chloride+ethephon (Terpal C 460 SL) in mixture with foliar fertilizers as a factor modifying quality parameters of winter wheat grain
 
More details
Hide details
1
Institute of Plant Protection, Poznań, Sośnicowice Division, Gliwicka 29 str., 44-153 Sośnicowice, Polnnd
 
 
Publication date: 2021-05-11
 
 
Acta Agroph. 2003, (85), 45-53
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The field experiment was conducted at Plant Protection Institute (Sośnicowice Branch) during 2001-2002 to evaluate the effect of growth regulator + foliar fertilizers mix application used in winter wheat var. Mikon on the stem length reduction and quality of grain. Regardless of doses of growth regulator all tested treatments significantly reduced stem of winter wheat. Foliar fertilizer Basfoliar 12-4-6 intensified growth regulator efficacy in comparison with Terpal C 460 used separately. All foliar fertilizers applicated both with growth regulator (at higher dose) increased technological values of grain. Taking two years data into consideration, grain from all treatments com-plied with requirements for varieties which belong to the baking group.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ mieszanin regulatora wzrostu Terpal C 460 SL z nawozami dolistnymi na redukcję długości źdźbeł oraz cechy technologiczne ziarna pszenicy ozimej
pszenica, regulatory wzrostu, dolistne nawożenie, jakość ziarna
W latach 2001-2002 przeprowadzono w Instytucie Ochrony Roślin w Poznaniu, Oddział Sośnicowice, badania polowe, których celem było określenie wpływu mieszanin regulator wzrostu + nawóz dolistny na redukcję długości źdźbła oraz wybrane cechy technologiczne ziarna pszenicy ozimej odmiany Mikon. Regulator wzrostu Terpal C 460 SL zarówno w dawce minimalnej jak i maksymalnej stosowany samodzielnie lub łącznic z nawozami dolistnymi w porównaniu z obiektem kontrolnym istotnie skracał źdźbła pszenicy ozimej. Nawóz dolistny Basfoliar 12-4-6 stosowany łącznie z retardantem (2,5 dm3•ha–1) wykazał skuteczniejsze działanie w redukcji długości źdźbeł w porównaniu z regulatorem wzrostu aplikowanym samodzielnie. We wszystkich badanych obiektach otrzymano plon ziarna pszenicy ozimej wyższy od plonu uzyskanego w obiekcie kontrolnym.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top