RESEARCH PAPER
Sclerenhyma layer thickness qualification in various kinds of lupine pods
,
 
 
 
More details
Hide details
1
Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego, Polska Akademia Nauk, ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin 27, Poland
 
 
Publication date: 2020-05-27
 
 
Acta Agroph. 2000, (37), 237-241
 
KEYWORDS
ABSTRACT
In this work three kinds of lupine raised in Poland (white, blue and yellow) were examined. The sclcrenhyma layer, which is most responsible for lupine pods opening, was prepared out of the pods of every kind of lupine pods and carefully measured. In case of blue lupine the sclerenhyma layer thickness was compared with seed strewing, what was evaluated in the field. The yellow lupine pods had the thickest sclerenhyma layer, whereas the white lupine pods had the thinnest one. The blue lupine varieties of the thickest sclerenhyma layer had the highest ratio of self excreted seeds in the field conditions.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Określenie grubości warstwy sklerenchymy w strąkach różnych gatunków łubinu
łubin, strąk, samoosypywanie, sklerenchyma
W pracy badaniami objęto odmiany trzech gatunków łubinów uprawianych w Polsce (białego, wąskolistnego i żółtego). Ze strąków każdej odmiany wypreparowano warstwę sklerenchymy (w głównej mierze odpowiedzialnej za pękanie) i zmierzono jej grubość. Dla odmian łubinu wąskolistnego, pomiary grubości sklerenchymy porównano z osypywaniem się nasion, które było oceniane w warunkach polowych. Największą grubością sklerenchymy charakteryzowały się strąki łubinu żółtego, najmniejszą zaś łubinu białego . Odmiany łubinu wąskolistnego o najgrubszej warstwic włókien sklerenchymy charakteryzowały się jednocześnie największym procentem samoosypanych nasion w warunkach polowych.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top